Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnete plan.
Kommuneplanen består av en samfunnsdelen og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige og langsiktige planlegging. Ofte brukes et tidsperspektiv på 12 år eller mer. Her omtales viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og det settes mål og strategiske valg som kommunen foretar. Kommuneplanens arealdel utformes på grunnlag av samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp.

Kommuneplanens samfunnsdel – ny i juni 2017 (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir en samlet fremstilling av kommunens planer for arealbruk og er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå kommunens fastsatte mål.

Noen av de viktigste områdene som beskrives er:

  • Bebyggelse og anlegg
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  • Grønnstruktur
  • Landbruks-, natur- og friluftsformål
  • Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsoner

Kontaktinfo

Kommuneplanens samfunnsdel

Reidun Brinchmann

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Telefon
480 68 273

Epost
reidun.brinchmann@froland.kommune.no

Kommuneplanens arealstrategi og arealdel

Ole Tom Ørnevik

Kommuneplanlegger
Teknisk virksomhet

Telefon
945 05 511

Epost
ole.tom.ornevik@froland.kommune.no