Takst og skattegrunnlag - eiendomsskatt

Fastsettelse av takst

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd som vedtar taksten på eiendommene. For skatteåret 2021 er det vedtatt en generell sats på 7 promille. Satsen for boliger og fritidseiendommer er 1 promille.

Eiendomsskattelisten er en oversikt over alle skattlagte faste eiendommer i kommunen og deres verdi. Listen blir lagt ut til offentlig ettersyn hvert år i perioden 1. mars - 1. april.

Beregning av skattegrunnlag

For kommuner som skal kreve inn eiendomsskatt på bolig, finnes det to metoder for å beregne skattegrunnlaget:

  • Den ene måten er å bruke Skatteetatens boligverdi, som er en estimert markedsverdi. Skatteetatens boligverdi finner en ved å multiplisere boligens p-rom-areal med en kvadratmeterpris fastsatt av Statistisk sentralbyrå. (Boligverdi og formuesverdi er ikke det samme. Formuesverdien er en prosentandel av boligverdien. For primærboliger er formuesverdien 25 % av boligverdien. For sekundærboliger er formuesverdien 90 % av boligverdien.)
  • Den andre måten er å taksere boligene kommunalt etter eiendomsskatteloven.

Begge metodene skal tilsvare eiendommens markedsverdi. For boligeiendommer ble det vedtatt å benytte Skatteetatens markedsverdi. Fritidsboligeiendommer, våningshus knyttet til landbrukseiendommer og boligeiendommer uten Skatteetatens estimerte markedsverdi blir taksert kommunalt.

Fra 2020 er den lovpålagte reduksjonsfaktoren for skattetakst på boliger og fritidseiendommer 30 %. Det betyr at alle takster blir redusert med 30 % før de brukes som skattegrunnlag. I Froland er den gjennomsnittlige takstverdien på boliger kr 2 130 000. For en slik bolig- eller fritidseiendom vil utregningen se sånn ut:

Eiendomsskatt
Utregning skattegrunnlag   Utregning eiendomsskatt  
2 130 000 x 0,7 = 1 491 000 Skattegrunnlaget blir kr 1 491 000 1 491 000 x 1,0 ‰ = 1 491 Eiendomsskatten blir kr 1 491


Kommunen er inndelt i soner. Her finner du sonekart (PDF, 9 MB). Den sakkyndige nemnda har vedtatt at takstene blir justert i henhold til følgende sonefaktorer:

Sonefaktorer eiendomsskatt - bolig
Boligeiendom og våningshus landbrukseiendom Sonefaktor Økning / Reduksjon
Sone 1 1,1 + 10 %
Sone 2 1,0 Uendret
Sone 3 0,8 - 20 %
Sone 4 0,6 - 40 %
Sonefaktorer eiendomsskatt - hytte
Fritidsboligeiendom Sted Sonefaktor Økning / Reduksjon
Sone 1 Hyttefeltene Skjersæ og Førevatn 1,2 + 20 %
Sone 2 Øvrige områder 0,9 - 10 %