Priser

 

Prisliste - Byggesak
Gebyrsatser Pris Pris
Enebolig Kr 10340,-
Enebolig med hybelleilighet Kr 14476,-
Tomannsboliger, rekkehus og kjedehus Kr 8272,-
Tilbygg/Påbygg samt garasje
1. 0 - 50 m2 Kr 3102,- Fast pris
2. 51 - 200 m2 Kr 3102,- + kr 52,- pr. m2
3. 201 - 400 m2 Kr 10857,- + kr 41,- pr. m2
4. 401 - 600 m2 Kr 19129,- + kr 31,- pr. m2
5. Alt over 600 m2 Kr 25333,- + kr 10,- pr. m2
Konstruksjoner,anlegg og vesentlig terrenginngrep Kr 2585,-
Fasadeendring Kr. 2585,-
Bruksendring (50% av satsene punkt 1 - 5)
Midlertidig bygning (tiltak som behandles etter pbl §20-3, faktureres 50% av satsene i punkt 1 - 5)
Midlertidig brukstillatelse pr. sak Kr. 1000,-
Riving etter pbl§ 20-3 Kr. 3651,-
Veg Kr. 1500,- + 257,- pr. påbegynt meter
Parkeringsplass Kr. 1545,-
Oppføring av innhegning langs veg eller skilt. Kr. 2079,-
Basseng, brønn, dam Kr. 2292,-
Endringstillatelse. Pr. søknad Kr. 1572,-
Ferdigattest (Pr sak, untatt saker etter pbl § 20-4 innen 1 år) Kr. 1000,-
Dispensasjon fra reguleringsplanen Kr. 1572,-
Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000 m2 Kr. 1676,-
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr. 1733,-
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr. 1735,-