Priser

 

Prisliste - Byggesak
Gebyrsatser Pris Pris
Enebolig Kr 11971,-
Enebolig med hybelleilighet Kr 16656,-
Tomannsboliger, rekkehus og kjedehus Kr 9889,-
Tilbygg/Påbygg samt garasje
1. 0 - 50 m2 Kr 3956,- Fast pris
2. 51 - 200 m2 Kr 3956,- + kr 56,- pr. m2
3. 201 - 400 m2 Kr 12249,- + kr 45,- pr. m2
4. 401 - 600 m2 Kr 21861,- + kr 34,- pr. m2
5. Alt over 600 m2 Kr 29148,- + kr 12,- pr. m2
Konstruksjoner,anlegg og vesentlig terrenginngrep Kr 3123,-
Fasadeendring Kr. 3123,-
Bruksendring (50% av satsene punkt 1 - 5)
Midlertidig bygning (tiltak som behandles etter pbl §20-3, faktureres 50% av satsene i punkt 1 - 5)
Midlertidig brukstillatelse pr. sak Kr. 1144,-
Riving etter pbl§ 20-3 Kr. 4684,-
Veg Kr. 1708,- + 293,- pr. påbegynt meter
Parkeringsplass Kr. 2082,-
Oppføring av innhegning langs veg eller skilt. Kr. 2602,-
Basseng, brønn, dam Kr. 2706,-
Endringstillatelse. Pr. søknad Kr. 1790,-
Ferdigattest (Pr sak, untatt saker etter pbl § 20-4 innen 1 år) Kr. 1144,-
Dispensasjon fra reguleringsplanen Kr. 2082,-
Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000 m2 Kr. 2082,-
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr. 2186,-
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr. 2186,-
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr. 2186,-
Fradeling av byggetomt (alle formål)
A) Der tomtedeling fremgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan Flere tomter i samme søknad: Kr. 2706,- for første, deretter kr. 700,- pr. tomt Kr. 2706,-
B) Fradeling av byggetomt i områder som ikke omfattes av reguleringsplan/bebyggelsesplan Kr. 6766,-
Fradeling av andre arealer Kr. 3643,-
Dispensasjon fra kommuneplan Kr. 2082,-