Priser byggesaker

Prisliste - Byggesak
Gebyrer Pris Info
Enebolig Kr 13168
Enebolig med hybelleilighet Kr 18322
Tomannsbolig, rekkehus og kjedehus Kr 10878 Per boenhet
Tilbygg/Påbygg samt garasje
1) 0-50 m2 Kr 4352 Fast pris
2) 51-200 m2 Kr 4352 + kr 62 per m2
3) 201-400 m2 Kr 13741 + kr 50 per m2
4) 401-600 m2 Kr 24047 + kr 37 per m2
5) Over 600 m2 Kr 32063 + kr 13 per m2
Konstruksjoner, anlegg og vesentlig terrenginngrep Kr 3435
Fasadeendring Kr 3435
Bruksendring 50 % av satsene
i punkt 1-5 ovenfor
Midlertidig bygning (tiltak som behandles etter pbl § 20-3) 50 % av satsene
i punkt 1-5 ovenfor
Midlertidig brukstillatelse Kr 1223 Per sak
Riving etter pbl § 20-3 Kr 5152
Veg Kr 1879 + kr 322 per påbegynt meter
Parkeringsplass Kr 2290
Oppføring av innhegning langs veg eller skilt Kr 2862
Basseng, brønn, dam Kr 2977
Endringstillatelse Kr 1914 Per søknad
Ferdigattest Kr 1223 Per sak, unntatt saker etter pbl § 20-4 innen ett år
Dispensasjon fra reguleringsplanen Kr 6000
Driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 Kr 2290
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 2290
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr 2405
Fradeling av byggetomt (alle formål)
A) Der tomtedeling fremgår
av reguleringsplan/bebyggelsesplan
Kr 2977 Ved flere tomter i samme søknad:
Den første kr 2977, deretter kr 770 per tomt
B) Fradeling av byggetomt i områder
som ikke omfattes av reguleringsplan/bebyggelsesplan
Kr 7443
Fradeling av andre arealer Kr 4007
Dispensasjon fra kommuneplanen Kr 6000