Priser

 

Prisliste - Byggesak
Gebyrsatser Pris Pris
Enebolig Kr 10650,-
Enebolig med hybelleilighet Kr 14910,-
Tomannsboliger, rekkehus og kjedehus Kr 8520,-
Tilbygg/Påbygg samt garasje
1. 0 - 50 m2 Kr 3195,- Fast pris
2. 51 - 200 m2 Kr 3195,- + kr 53,- pr. m2
3. 201 - 400 m2 Kr 11182,- + kr 42,- pr. m2
4. 401 - 600 m2 Kr 19702,- + kr 32,- pr. m2
5. Alt over 600 m2 Kr 26093,- + kr 11,- pr. m2
Konstruksjoner,anlegg og vesentlig terrenginngrep Kr 2662,-
Fasadeendring Kr. 2662,-
Bruksendring (50% av satsene punkt 1 - 5)
Midlertidig bygning (tiltak som behandles etter pbl §20-3, faktureres 50% av satsene i punkt 1 - 5)
Midlertidig brukstillatelse pr. sak Kr. 1030,-
Riving etter pbl§ 20-3 Kr. 3760,-
Veg Kr. 1598- + 274,- pr. påbegynt meter
Parkeringsplass Kr. 1600,-
Oppføring av innhegning langs veg eller skilt. Kr. 2141,-
Basseng, brønn, dam Kr. 2360,-
Endringstillatelse. Pr. søknad Kr. 1619,-
Ferdigattest (Pr sak, untatt saker etter pbl § 20-4 innen 1 år) Kr. 1070,-
Dispensasjon fra reguleringsplanen Kr. 1619,-
Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000 m2 Kr. 1726,-
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr. 1785,-
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr. 1787,-