Priser

 

Prisliste - Byggesak
Gebyrsatser Pris Pris
Enebolig Kr 11500-
Enebolig med hybelleilighet Kr 16000,-
Tomannsboliger, rekkehus og kjedehus Kr 9500,-
Tilbygg/Påbygg samt garasje
1. 0 - 50 m2 Kr 3800,- Fast pris
2. 51 - 200 m2 Kr 3800,- + kr 54,- pr. m2
3. 201 - 400 m2 Kr 12000,- + kr 43,- pr. m2
4. 401 - 600 m2 Kr 21000,- + kr 33,- pr. m2
5. Alt over 600 m2 Kr 28000,- + kr 12,- pr. m2
Konstruksjoner,anlegg og vesentlig terrenginngrep Kr 3000,-
Fasadeendring Kr. 3000,-
Bruksendring (50% av satsene punkt 1 - 5)
Midlertidig bygning (tiltak som behandles etter pbl §20-3, faktureres 50% av satsene i punkt 1 - 5)
Midlertidig brukstillatelse pr. sak Kr. 1099,-
Riving etter pbl§ 20-3 Kr. 4500,-
Veg Kr. 1641- + 281,- pr. påbegynt meter
Parkeringsplass Kr. 2000,-
Oppføring av innhegning langs veg eller skilt. Kr. 2500,-
Basseng, brønn, dam Kr. 2600,-
Endringstillatelse. Pr. søknad Kr. 1720,-
Ferdigattest (Pr sak, untatt saker etter pbl § 20-4 innen 1 år) Kr. 1099,-
Dispensasjon fra reguleringsplanen Kr. 2000,-
Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000 m2 Kr. 2000,-
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr. 2100,-
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr. 2100,-
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr. 2100,-
Fradeling av byggetomt (alle formål)
A) Der tomtedeling fremgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan Flere tomter i samme søknad: Kr. 2400,- for første, deretter kr. 600,- pr. tomt Kr. 2600,-
B) Fradeling av byggetomt i områder som ikke omfattes av reguleringsplan/bebyggelsesplan Kr. 6500,-
Fradeling av andre arealer Kr. 3500,-
Dispensasjon fra kommuneplan Kr. 1720,-