Priser på sykehjemsplass

Kortids og langtidsopphold priser
Plasstype Priser Merknad
Korttid Kr 170 per døgn Prisen gjelder for 60 døgn i kalenderåret. Etter dette gjelder Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
Langtid Individuelt utregnet Egenbetaling fastsettes i henhold til Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Hvor mye en skal betale for sykehjemsplass kan du lese i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Dersom en får tildelt plass, står prisen i vedtaket fra omsorgstjenesten.

Kontaktinfo

Omsorgstjenesten

Sentralbord
37 23 55 00

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland