Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Froland kommune tildeler hjemmesykepleie til innbyggere som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie gis ved behov etter vurdering og vedtak. 

Hjemmesykepleien tilbyr:

 • Pleie og omsorg tilpasset personens behov
 • Oppfølging etter opphold på sykehus
 • Observasjon og oppfølging etter sykdom eller skader
 • Omsorg ved livets slutt

Hvem kan få tilbudet?

Behovet vurderes med bakgrunn i:

 • Hva personen selv kan klare
 • Personens egen oppfatning av sin situasjon, sitt hjelpebehov og sine ressurser
 • Om det er en ektefelle eller pårørende som kan bistå
 • En faglig vurdering av personens helsesituasjon fysisk og mentalt, boforhold og familiesituasjon

Personalet overtar ikke gjøremål personen selv er i stand til å utføre. Vi vurderer alltid fortløpende om det gis riktig tjenestetilbud.

Hjemmesykepleien forventer at:

 • Pårørende følger til lege eller andre typer avtaler 
 • Hjemmesykepleien får beskjed hvis brukeren ikke er hjemme til avtalt tid
 • Hjelpemidler brukes og nødvendig tilrettelegging gjøres, også av hensyn til personalet
 • Pårørende er en viktig samarbeidspartner

Slik søker du

Søke om hjemmesykepleie (PDF, 136 kB)

Send søknaden i vanlig brevpost til Froland kommune v/omsorgstjenesten.

Brukeren selv, pårørende, sykehuset eller andre instanser melder behovet til omsorgstjenesten, skriftlig eller muntlig.

Ved søknader/henvendelser gjør vi et vurderingsbesøk hvor en kan få bistand til å skrive søknaden om nødvendig. Vi gjør nærmere avtale for videre oppfølging.

Vi svarer på søknader og henvendelser muntlig og skriftlig.

Det skriftlige vedtaket sier hvor ofte tjenesten gis og hva innholdet i tjenesten skal være.

Lover

De ansatte har taushetsplikt. Dette innebærer at opplysninger ikke kan gis uten at det foreligger samtykke fra den det gjelder.

Tjenesten blir tildelt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 første ledd nr 6a.

Les mer om lover og pasientrettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester.

Klage

Vedtak fattet av Froland kommune v/omsorgstjenesten kan påklages til Fylkesmannen i tråd med Forvaltningslovens regler. Klagen sendes først til omsorgstjenesten. 

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten

Telefon
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Hannelore Karlsen Skeimo

E-post
Hannelore.Karlsen.Skeimo@froland.kommune.no  

Mobil
924 62 619