Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er et tilbud om praktisk bistand og personlig hjelp i hverdagen for personer med omfattende behov for assistanse grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Tjenester som krever medisinsk faglig kompetanse og som klassifiseres som helsehjelp inngår ikke i BPA-ordningen. Innenfor det timeantallet en får tildelt kan brukeren i stor grad selv styre hvem en vil ha som assistenter og hva de skal gjøre. Hensikten er å kunne ha et mest mulig aktivt liv.

Hvem kan få Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)?

For å ha rett til å få BPA må du:

  • Være helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål
  • Være under 67 år
  • Ha et omfattende (minimum 32 timer per uke) og varig (minimum 2 år) hjelpebehov
  • Ha ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen
  • Kunne ta arbeidslederansvar (En nærstående person kan også ha dette ansvaret)

Krav til arbeidsleder

Du (eller en nærstående person) må kunne definere dine behov og lære opp og veilede assistentene i forhold til hvordan hjelpen skal gis. Du må kunne lage og følge opp arbeidsplaner og delta i nødvendig opplæring for å ivareta arbeidslederrollen.

Hvordan søke om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)?

Har du behov for BPA, sender du en søknad til Froland kommune, Virksomhet Velferd, Habilitering, Furuveien 1, 4820 Froland. Søker du på vegne av en annen person, må fullmakt fra brukeren legges ved søknaden.

Søk om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) (PDF, 136 kB)

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og deretter fattes et vedtak. Du vil få svar innen en måned fra søknaden er mottatt. Er det forhold som gjør at saken ikke kan avgjøres innen en måned, vil du få skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Pris

Kommunen kan kreve vederlag for deler av tjenesten.

Klage

Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage til kommunen innen fire uker. Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Om kommunen skulle opprettholde sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Leverandører av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Her finner du en oversikt over private leverandører som tilbyr BPA i Froland:

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven