Allemannsretten

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Rettigheten gjelder utmark

Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge.

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen - uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.

Allemannsretten skiller mellom inn- og utmark. Innmark som boligeiendommer eller dyrket mark er unntatt fra retten. Dersom bakken er frossen eller dekket av snø, kan du likevel ferdes fritt på dyrket mark. Ferdsel på dyrket mark er derfor tillatt fra 15.oktober til 29.april.

Allemannsretten gjelder også i plantefelt.

150-metersregelen

Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal.

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte. Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse. Dersom du er langt fra bebyggelse eller på høyfjellet, er det ikke nødvendig med samtykke. Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-metersreglen i kystnære områder i forskrift.

Når kan du ferdes over innmark?

Du kan ferdes til fots eller med ski på stier og veier i dyrket mark. Det samme gjelder for ferdsel med sykkel og hest, men om du ferdes på sti, kreves det at denne er opparbeidet. Retten gjelder ikke organisert aktivitet, som for eksempel rideskoleaktivitet. Det er en forutsetning at ferdselen ikke utgjør en betydelig ulempe for grunneier og at den kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt.

Gjelder ikke alle former for ferdsel

Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Fiske i ferskvann og jakt er heller ikke omfattet av allemannsretten. Retten til ferdsel med sykkel og hest har noen begrensninger som ikke gjelder for ferdsel til fots og på ski.

Husk å vise hensyn

Alle som bruker allemannsretten har plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt, slik at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre:

  • Rydd opp etter deg
  • Vær varsom med ild og husk forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog fra 15. april til 15. september.
  • Husk at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking. Nord-Norge har spesielle regler for multeplukking.