Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Målet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Ordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse i ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter prioritering i kommunen.

Hva kan en søke tilskudd til?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke tilskudd for inntil tre år til ulike aktivitetstyper:

  • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
  • Jobbtilbud og -veiledning
  • Utstyrssentral
  • Lokal fritidskasse
  • Kultur- og aktivitetskort
  • Aktivitetsguide
  • Åpen møteplass
  • Utprøving av arbeidsmodeller
  • Annen lokal aktivitet

Slik søker du

Søknadsfristen er 17. desember 2021, og du må søke direkte til Bufdir.

Kommunens kontaktperson

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Navn Stilling Telefon E-post
Gry Reiulfsen Virksomhetsleder Familiens hus 945 04 501 gry.reiulfsen@froland.kommune.no