Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med ordningen er å dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, kan delta på sosiale arenaer. Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter prioritering i kommunene.

Hva kan en søke tilskudd til?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak for:

  • at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter
  • deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer
  • utprøving av metoder eller arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

Krav om egenfinansiering

Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:

  • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • Geografisk spredning ved fordelingen av midlene
  • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer, psykiske vansker eller utfordringer knyttet til vold

Slik søker du

Søknadsfristen er 4. desember 2020, og du må søke direkte til Bufdir. Her finner du Bufdirs søknadsportal.

Kommunens kontaktperson

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Navn Stilling Telefon E-post
Gry Reiulfsen Virksomhetsleder Familiens hus 945 04 501 gry.reiulfsen@froland.kommune.no