Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Formålet med ordningen er å dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, kan delta på sosiale arenaer. Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter prioritering i kommunene.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:

  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter
  • Deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:

  • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • Geografisk spredning ved fordelingen av midlene
  • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer, psykiske vansker eller utfordringer knyttet til vold

Krav om egenfinansiering

Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Slik søker du

Søknadsfristen er 13. desember 2019, og du må søke direkte til Bufdir. Her finner du Bufdirs søknadsportal.

Kommunens kontaktperson

Gry Reiulfsen, virksomhetsleder Barn og Helse, Familiens hus
Mobiltelefon: 945 04 501
E-post: gry.reiulfsen@froland.kommune.no