Flyktningarbeidet i Froland kommune

Hva tilbyr vi?


Vi tilbyr veiledning til flyktninger. Ta gjerne kontakt med oss. Vi skal legge til rette for nettverksskaping for den enkelte med trygge omgivelser.

 • Tilby introduksjonsprogrammet de to første årene i Norge
 • Få flyktningene ut i kvalifisert arbeid/ordinær utdanning
 • Sikre økonomisk selvstendighet
 • Gi opplæring/veiledning til å forstå det norske systemet


Når kommunen bosetter flyktninger, får de tilbud om introduksjonsprogrammet de to første årene i Norge. Når programmet er avsluttet, går mange videre med utdanning og andre begynner i ordinær jobb.

Hva gjør flyktningkontoret?

 • Tilrettelegging for bosetting
 • Veiledning i utarbeidelse og gjennomføring av individuell kvalifiseringsplan
 • Ta del i kartlegging og godkjenning av medbrakt kompetanse. Bistå med søknad til NOKUT om godkjenning av utdannelse fra hjemlandet
 • Forebyggende helsearbeid
 • Utbetaling av introduksjonsstønad/sosial stønad
 • Informasjon til kommunens virksomheter
 • Kommunikasjon med kommunens innbyggere
 • Samarbeide med lag og foreninger
 • Kontaktledd med IMDI/UDI
 • Samarbeid med NAV