Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette omfatter samhandling både internt i kommunen og med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre sektorer.

Vi er for tiden i en prosess for å etablere et saksbehandlerteam. Teamet vil behandle søknader om helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger.

Koordinerende enhet har følgende oppgaver:

 • Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
 • Ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Veiledning knyttet til søknader og spørsmål vedrørende sammensatte situasjoner

Koordinerende enhet behandler søknader om:

 • Avlastning i og utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuell plan og/eller koordinator
 • Korttids- og langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand - rengjøring/opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Tjenester til rusavhengige
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi - trygghets- og varslingsteknologi

Kontaktinfo

Koordinerende enhet

Avd. Velferd
Arnhild Daasvatn

Mobil
909 91 214

E-post
arnhild.daasvatn@froland.kommune.no

 

Avd. Omsorg
Rita Lund Løvdal

Telefon
37 23 56 16

E-post
rita.lund.lovdal@froland.kommune.no