Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette omfatter samhandling både internt i kommunen og med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre sektorer. I koordinerende enhet deltar tjeneste- og boligkontoret sammen med representanter fra virksomhetene Familiens hus, Omsorg og Helse og velferd.

Koordinerende enhet har følgende oppgaver:

 • Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
 • Ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Veiledning knyttet til søknader og spørsmål vedrørende sammensatte situasjoner

Tjeneste- og boligkontoret

Tjeneste- og boligkontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester og leie av kommunal bolig. Tjeneste- og boligkontoret er organisert under virksomheten Omsorg, men behandler også søknader som kommer inn til Familiens hus og Helse og velferd.

Tjeneste- og boligkontoret behandler søknader om:

 • Avlastning i og utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuell plan og/eller koordinator
 • Korttids- og langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand - rengjøring/opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Tjenester til rusavhengige
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi - trygghets- og varslingsteknologi
 • Omsorgsbolig
 • Kommunal utleiebolig

Kontaktinfo

Tjeneste- og boligkontor

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius

Telefon
948 42 339