Handlingsveileder BTI

Handlingsveilederen for BTI (Bedre tverrfaglig innsats) beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre en knytter undring eller bekymring til.

Nivå 0: Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen, og du har en magefølelse. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. For medarbeidere er dette avklaringsfasen der den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

1. Undring oppstår

Du begynner å undre deg over et barns eller en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

Hvordan?

I møte med den det gjelder eller med bakgrunn i informasjon fra andre.
Husk at bare du eier din undring. Den er subjektiv og et viktig verktøy.

Hvem?

Alle medarbeidere

2. Konkretiser undringen

Konkretiser undringen eller bekymringen for deg selv. Ved behov, drøft undringen med en kollega.

Hvordan?

 1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.
 2. Del undringen og observasjonene med en leder eller kollega. Husk at du eier uroen selv om andre kanskje ikke er enige med deg.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen

Verktøy

Undringsnotat

3. Del undringen

Ha en samtale med barnet eller ungdommen og de foresatte så tidlig som mulig. Del undringen din på en respektfull måte som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hvordan?

 • Forbered deg på samtalen
 • Drøft med en kollega
 • Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega
 • Gjennomfør samtalen

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen (må eventuelt avklares i den enkelte tjeneste)

Verktøy

Referatmal

4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen.

Hvordan?

 • Drøft gjerne med en kollega eller leder
 • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre tjenester
 • Ta beslutningen sammen med barnet og foreldrene
 • Innen to uker ta beslutningen om saken skal gå videre

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen

Verktøy

Samtykkeskjema

5. Avslutt

Hva gjør du?

Du må dokumentere.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen en setter i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte blir tiltakene planlagt, gjennomført og evaluert.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

1. Konkretiser bekymringen

Konkretiser bekymringen med informasjon fra prosessen på nivå 0. En felles forståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.

Hvordan?

 • Gå gjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0
 • Ta eventuelt opp bekymringen med nærmeste leder
 • Tenk gjennom mulige tiltak

Hvem?

Den som eier uroen

Verktøy

Samtykkeskjema
Tjenesteoversikt

2. Planlegg tiltak

Planlegg og avklar innholdet i tiltakene sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte.

Hvordan?

 • Vurder om samtalen skal gjennomføres med barn og foreldre sammen eller hver for seg. Barn har rett til å velge om de vil si sin mening.
 • Drøft tiltak og mål, og lag en plan i møtet.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder for familien videre.
 • Skriv et referat med hva som er avtalt. Følg dokumentasjonsrutinene i egen tjeneste.

Hvem?

Den som eier uroen, eventuelt leder

Verktøy

Referatmal
Møtemal
Evalueringsmal

3. Iverksett tiltak

Du iverksetter tiltakene du har planlagt.

Hvordan?

Tiltakene blir gjennomført og dokumentert i henhold til tjenestenes rutiner.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal

4. Evaluer tiltak

Du evaluerer tiltakene. Har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til samarbeidsmøte
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal

5. Avklar og beslutt

Avklar om en skal endre, videreføre eller avslutte tiltakene.

Hvordan?

 • Barnet eller ungdommen og de foresatte involveres i avgjørelsen.
 • Har du behov for veiledning og vurdering av tiltakene som er gjort, kan en drøfte saken anonymt i ressursteam. Dette må en i tilfelle avklare med de foresatte.
 • Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Samtykkeskjema
Tjenesteoversikt
Skjema ressursteam

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. En planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltakene sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

1. Etabler kontakt med annen tjeneste

Du tar kontakt med én eller to tjenester som barnet eller ungdommen og de foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan?

 • Bruk møtemalen og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.
 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning skal bli ivaretatt.

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder

Verktøy

Samtykkeskjema
Tjenesteoversikt
Møtemal

2. Planlegg tiltak

Inviter til samarbeidsmøte med barnet eller ungdommen, de foresatte og aktuelle tjenester. I møtet planlegger dere tiltakene og hvem som gjør hva.

Hvordan?

 • Alle arenaer barnet oppholder seg på, bør ha et tiltak.
 • Drøft tiltak i møtet, og lag en plan
 • Avtal neste møte og evaluering av planen
 • Avklar hvem som er stafettholder videre

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder

Verktøy

Referatmal

3. Iverksett tiltak

Alle involverte gjør sin del av det som er avtalt.

Hvordan?

 • Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen
 • Informer stafettholder dersom hindringer eller endringer oppstår

Hvem?

Alle som har ansvar for et tiltak
Stafettholder har oversiktsansvar.

4. Evaluer tiltak

En evaluerer tiltakene. Har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til evalueringsmøte. Bruk referatmalen.
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder

Verktøy

Referatmal
Evalueringsmal

5. Avklar og beslutt

Avklar om en skal endre, videreføre eller avslutte tiltak.

Hvordan?

 • Barnet eller ungdommen og de foresatte involveres i avgjørelsen.
 • Drøft saken i ressursteam ved behov for veiledning og vurdering av mulige tiltak. Dette må en i tilfelle avklare med de foresatte.
 • Hvis en skal avslutte samarbeidet med andre tjenester, viderefører en oppfølging på nivå 1.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Samtykkeskjema
Tjenesteoversikt

 

Nivå 3: Samskape

Dette nivået beskriver samskapingen som skjer når tre eller flere tjenester er involvert rundt samme barn, ungdom eller familie. En planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltakene sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

1. Forbered møte i tverrfaglig team (ressursteam eller SLT)

Ha samtale med teamet, barnet eller ungdommen og de foresatte. Avklar behov, hvem som kan bidra til løsninger og hvordan en skal legge til rette for medvirkning fra barnet eller ungdommen.

Hvordan?

 • Avtal møtetid og -sted som passer for familien.
 • Bruk ressursteamskjema og oppsummer kort hvilke tiltak en har prøvd.
 • Vurder om det er behov for særskilt tilrettelegging for at barnet eller ungdommen skal få uttrykke seg fritt. Hovedprinsippet er at barn skal høres direkte. De har rett til medvirkning, men ingen plikt.
 • En bestemmer sammen hvem en ønsker å invitere til møte.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Skjema ressursteam
Samtykkeskjema

2. Skap felles forståelse og planlegg tiltak

Familiens opplevelse er fokus for samtalen: Hva fungerer bra? Hva er vanskelig? Hva drømmer dere om?

Hvordan?

 • Barnas og de voksnes opplevelse blir presentert i møtet
 • En får felles forståelse
 • Møtedeltakerne bidrar med forslag til tiltak
 • Familien avgjør hvilke tiltak en jobber med framover og hvilke tjenester som blir involvert

Hvem?

Ressursteam

Verktøy

Gode møter
Referatmal

3. Iverksett koordinerte tiltak

En iverksetter tiltak i henhold til planen.

Hvordan?

 • Alle med ansvar for tiltak følger opp
 • Senest en uke etter møtet snakker en tillitsperson med barnet om hva som skal skje framover
 • En orienterer stafettholderen dersom undringer eller endringer oppstår
 • Stafettholderen snakker med barnet og de foresatte underveis

Hvem?

Stafettholder

4. Evalueringsmøte

Evaluer om familiens situasjon har endret seg i riktig retning.

Hvordan?

 • Familien deler sin opplevelse av livssituasjonen nå
 • Hva har fungert? Hva har ikke fungert? Har behovene endret seg?
 • Vurder veien videre med utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal
Evalueringsmal

5. Felles beslutningsprosess

Familiens opplevelse ligger til grunn i vurderingen om en skal videreføre, endre eller avslutte tiltakene.

Hvordan?

 • Med bakgrunn i evalueringen tar en stilling til det videre arbeidet
 • Husk at en skal legge vekt på barnets eller ungdommens mening
 • Om bekymringen er borte, avslutter en saken
 • Blir bekymringen opprettholdt, begynner en på ny runde fra trinn 2 på nivå 3

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal
Evalueringsmal