Godkjenning og tilsyn

 

Godkjenning av barnehage 

Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift.

Kommunen avgjør søknad om godkjenning (PDF, 76 kB)av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Tilsyn med barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Tilsyn kan gjennomføres ved både skriftlig og stedlig tilsyn, og det er barnehagekontoret som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene. Plan for tilsyn med barnehager (PDF, 373 kB)gir en oversikt over hvilke barnehager det skal gjennomføres tilsyn i , og hvilke emner det føres tilsyn på.

Barnas miljø i barnehagen

Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer.

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barn og helse

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

Mobil
945 04 501

E-post
Gry.Reiulfsen@froland.kommune.no  

Du kan også ta kontakt med
Barnehagekontoret