Godkjenning og tilsyn

 

Godkjenning av barnehage 

Kommunen har en veiledningsplikt overfor alle som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift. Vi har laget en rutinebeskrivelse (PDF, 978 kB)  som beskriver hvilket regelverk som er gjeldende ved etablering av nye barnehager.

Kommunen avgjør søknad om  (DOCX, 47 kB)  godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

 

Tilsyn med barnehager

Tilsyn med barnehagene er kontroll av om barnehagene oppfyller pliktene sine som de er pålagt i lover og forskrifter.

Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet som skal føre tilsyn med om private og kommunale barnehager følger barnehageloven med forskrifter.

Tilsyn kan gjennomføres ved både skriftlig og stedlig tilsyn, og det er barnehagekontoret som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.

Miljørettet helsevern

Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Det føres også tilsyn med barnehagene   (PDF, 380 kB) om driften er i tråd med bestemmelsene i forskriften. Det er kommuneoverlegen som er kommunens tilsynsmyndighet etter miljørettet helsevern.

Dersom foreldre eller andre er bekymret for helsemessige miljøforhold i barnehager eller skoler i kommunen kan dette meldes til kommuneoverlegen.

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område.

Kontaktinfo

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no

 

Du kan også ta kontakt med
barnehagekontoret.