Barn med spesielle behov

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagte tilbud.

Spesialpedagogisk hjelp

Dersom ditt barn har særlige behov, kan han eller hun ha rett til hjelp etter Barnehageloven § 19a.

Foresatte kan henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) (DOC, 38 kB) og be om å få en sakkyndig vurdering, dersom barnet trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Saksgang

  1. Foresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov.
  2. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.
  3. Barnehagekontoret fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn.Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass.

Barnehagekontoret fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter lov om barnehager § 19g. Det er foreldrene i samråd med barnehagen som melder om behov (DOCX, 25 kB) for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud til sitt barn. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på vedtaket.

Tidlig innsats - ressursteam

Dersom du eller barnehagen er bekymret for ditt barns utvikling kan dere melde bekymringen for tverrfaglig drøfting i ressursteam. (PDF, 693 kB)

Henvisning til ressursteam gjøres ved at barnehagen fyller ut pedagogisk rapport,  (DOC, 84 kB) og sender til Barnehagekontoret i Familiens hus. En henvisning til ressursteam krever samtykke fra dere som er foresatte.

Ressursteam er en tverrfaglig gruppe bestående av fast representant fra helsestasjon, barnevern, PPT og barnehagekontor. Foreldre og pedagogisk leder er også med i ressursteam.

Ressursteam er en tverrfaglig drøfting av spørsmålet: Hvordan kan vi best mulig hjelpe barnet? Det gis råd og veiledning i møtet, enighet om utprøving av tiltak og eventuelle henvisning til andre instanser. Det skrives referat i møtet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no

 

PPT-leder
Tove Alice Olsen Innjord

Telefon
37 50 24 51

Mobil
997 22 683

E-post
tove.alice.olsen.innjord@froland.kommune.no