Beredskap

Beredskapsplaner

Froland kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov

Mindre hendelser vil kunne håndteres på fagnivå.

Rådmann har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse, ofte i samråd med medlemmene av kriseledelsen.
Ordføreren har ansvar for utadrettet kontakt med media.

Medlemmer i kriseledelsen: Rådmann, ass. rådmann, ordfører, kommuneoverlege, teknisk sjef, kommunalsjef oppvekst, beredskapskoordinator og virksomhetsleder kultur og bibliotek.

Psykososialt kriseteam

Kriseteamets rolle er å være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er primært politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle kriseteamet.

Kriseteamet i Froland består av lege, prest, helsesøster, hjelpepleier, kateket, lærer, og sosionom.

Kontakt på dagtid: Leder Kristin Dale Nilsen tlf priv 92 46 92 47 / jobb 99 09 10 23
Kontakt på kveldstid/helg/helligdager: Hjemmesykepleien tlf 97 56 51 85 - de videreformidler kontakt med kriseteamet.

Smittevern

Kommuneoverlege er Helene Rakeie som har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Kontaktinfo

Froland kommune

Beredskapskoordinator
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

Beredskapskoordinator
Bård Noraberg

Telefon
913 02 172