Beredskap

Beredskapsplaner

Froland kommunes beredskapsplan gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes delplaner som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelse

Kriseledelse kan etableres når

  • en hendelse vil eller kan påvirke mange innbyggere
  • en hendelse krever tiltak fra flere kommuneområder
  • en hendelse vil medføre stort informasjonsbehov

Mindre hendelser vil kunne håndteres på fagnivå.

Kommunedirektøren har ansvar for og fullmakt til å etablere kriseledelse, ofte i samråd med medlemmene i kriseledelsen. Ordføreren har ansvar for utadrettet kontakt med media.

Medlemmer i kriseledelsen: Kommunedirektør, ordfører, kommuneoverlege, organisasjonssjef, teknisk sjef, skolesjef, beredskapskoordinator og virksomhetsleder kultur, idrett og fritid.

Psykososialt kriseteam

Kommunens kriseteam har som oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Kriseteamet skal være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle kriseteamet. Kriseteamet i Froland består av prest, helsesykepleier, sykepleier, kateket, lærer og sosionom.

Smittevern

Kommuneoverlege Anne Ruth Syrtveit Mikalsen har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Kontaktinfo

Beredskapskoordinator
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

 

Beredskapskoordinator
Bård Noraberg

Telefon
913 02 172