Stemmerett

For å kunne bruke stemmeretten, må du stå i manntallet på valgdagen. Du har stemmerett dersom du oppfyller følgende vilkår:

Norske statsborgere

  • Du er fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Du er, eller har tidligere vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Om du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste ti årene, må du søke om innføring i manntalletAnsatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 

Statsborgere i Danmark, Island, Finland og Sverige

  • Du er fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Du er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023
     

Statsborgere i land utenfor Norden

  • Du er fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Du er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen