Varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Ravneberget boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles om igangsettelse av privat detaljregulering for
eiendommene innenfor planavgrensning som vist på kart.
Det meldes samtidig om forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4.

Formål er å tilrettelegge for boligbygging i henhold til kommuneplanen 2018-2030. innenfor område
avsatt til boligformål. Planen grense mot Blakstadheia boligområde i sør med planid. 114 R1. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa. Det er regnet med ca. 30-35 stk boliger. Her inngår regulering langs del av kommunal veg – Heståskjerret- med gang- og sykkelvei samt utvidelse av del av Stemmen for atkomst til tiltaksområdet. Her tilrettelegges også for fortau langs del av Bøylestadveien fra rundkjøring til stasjon ved Ålborg.

Planen vil bli fremmet som en detaljregulering med veier, infrastruktur, lekeplasser,
vegetasjonssoner, hensynsoner mv. Planen er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav til konsekvensutredning i hht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle innspill/spørsmål til planarbeidet kan rettes til Siv.Ark Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar
Myraker. Telefon: 918 67 155 E-post: emy@myraker.no

Synspunkter eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes pr. brev til Siv.Ark
Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar Myraker Teknologiveien 9, 4846 Arendal. eller på e-post til emy@myraker.no

Kopi sendes til: Froland kommune postmottak@froland.kommune.no

Frist for tilbakemeldinger: 05.11.2022

Vedlegg
1_Lokaliseringskart_Planavgrensing_A2_1000 (PDF, 2 MB)
2_a__Referat_Oppstartmøte (PDF, 792 kB)
2_b_Tilleggsnotat_Oppstartsmøte (PDF, 269 kB)
3_Sjekkliste_ROS (PDF, 988 kB)