Melding om vedtatt revidert slamtømmeforskrift

Froland kommunestyre har i møte den 17.10.2019 sak PS 19/52 vedtatt revidert slamtømmeforskrift jmf. Forvaltningslovens § 23. Revidert slamtømmeforskrift trer i kraft fra 01.01.2020.

Vedtaket kan påklages jmf. Forvaltningslovens § 28.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 20.11.2019