Melding om vedtatt plan - Detaljplan av delfelt Ovelandsheia B11

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunes formannskap i
møte den 03.04.2018 sak PS18/11 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Planen legger til rette for bolig med inntil 8 boenheter.

Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for Froland formannskap og sendes til:
Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 09.05.2018.

Bestemmelser (PDF, 231 kB)
Merknader (PDF, 604 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 641 kB)
Rosskjema (PDF, 537 kB)
Saksfremstilling (PDF, 252 kB)
Vedtak-offentlig ettersyn (PDF, 229 kB)