Melding om vedtak - Planforslag lagt ut til offentlig høring - Detaljplan av Øynaheia Masseuttak

Formannskapet i Froland kommune vedtok i møte 02.05.2023, sak PS 23/8 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser m/vedtatt endring, datert 06.12.2022 ut til offentlig ettersyn.

Planforslagets avgrensning: Øynaheia, nord for Snøløsvannet
Området er foreslått regulert til: Masseuttak

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Frolandsenteret og i Rådhuset i Osedalen fra 10.05.2023 til 21.06.2023.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune, Teknisk Virksomhet, Osedalen, Frolandsveien 995, 4820 Froland, eller Post@froland.kommune.no innen 21.06.2023

21_607-15 Vedtak FOR, 02052023, Sak 23_8, Forslag til reguleringsplan for Øynaheia massetak 495423_1_1 (PDF, 137 kB)
21_607-12 Forslag til reguleringsplan for Øynaheia massetak 488011_10_1 (PDF, 217 kB)
21_607-11 Fagrapport naturmangfold 484005_2_1 (PDF, 4 MB)
21_607-11 Driftsplan - Etapper 3D 484007_2_1 (PDF, 774 kB)
21_607-11 Risiko- og sårbarhetsanalyse 484008_2_1 (PDF, 345 kB)
21_607-11 Plankart 484009_2_1 (PDF, 907 kB)
21_607-11 Planbestemmelser 484010_2_1 (PDF, 120 kB)
21_607-11 Planbeskrivelse 484011_2_1 (PDF, 8 MB)