Kompensasjonsordning - koronapandemien

I desember 2021 ble Froland kommune tildelt kr 375 000 i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak.

Hvem kan søke?

 • Virksomheter i reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, turbil- og taxinæringen, treningssentre og kulturinstitusjoner som er direkte berørt av smitteverntiltak innført i desember 2021
 • Andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og som er direkte berørt av smitteverntiltak innført i desember 2021, (f.eks. virksomheter som leverer produkter og tjenester til reiselivs-, arrangements- og serveringsvirksomheter) kan søke ved særlig god begrunnelse

Hva kan en søke tilskudd til?

En kan søke kompensasjon for økonomisk tap i form av omsetningssvikt og/eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Støtten kan avkortes dersom virksomheten har mottatt annen offentlig støtte for samme tidsperiode. Maksimalt tilskudd til en bedrift er kr 350 000. Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder. Bagatellmessig støtte vil unntaksvis kunne benyttes.

Kriterier for tildeling

Virksomheten må ha adresse i Froland. Det gis støtte kun til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Froland. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger e.l. slik at en kan separere den økonomiske aktiviteten i Froland fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes heretter, menes virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet.

Virksomheter skal som hovedregel være registrert med én av nedenstående næringskoder (NACE). Dersom virksomheten ikke dekkes av noen av kodene, kontakt saksbehandler for avklaring.

Serveringsnæring og underleverandører rammet av skjenkestopp

 • 56.101 Drift av restauranter og kafeer
 • 56.210 Catering
 • 56.301 Drift av puber
 • 56.309 Barer ellers
 • 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
 • 11.050 Produksjon av øl
 • 11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske

Overnattingsvirksomhet

 • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
 • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
 • 55.300 Drift av campingplasser og turisthytter
 • 55.202 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter

Treningssentre

 • 93.130 Treningssentre

Arrangement og opplevelse

 • 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
 • 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker
 • 93.110 Drift av idrettsanlegg
 • 93.292 Fritidsetablissement
 • 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
 • 90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
 • 90.011 Utøvende kunstner og underholdningsvirksomhet innen musikk
 • 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
 • 85.522 Undervisning i kunstfag
 • 85.529 Annen undervisning innen kultur

Persontransport

 • 52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
 • 49.392 Turbiltransport

Reisearrangører

 • 79.110 Reisebyråvirksomhet
 • 79.120 Reisearrangørvirksomhet

Virksomheten må være privat eid og drive næringsvirksomhet. Virksomhetens omsetningsfall pluss merutgifter i perioden må som hovedregel være minimum kr 25 000.

For virksomheter etablert før 1. desember 2019 må det være omsetningsfall fra desember 2019 sammenlignet med desember 2021. For virksomheter etablert etter 1. desember 2019 må det som hovedregel være omsetningsfall fra november 2021 sammenlignet med desember 2021. Annet relevant sammenligningsgrunnlag med god begrunnelse vil bli vurdert.

Støttebeløpet kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden desember 2021.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Tiltak som faller utenfor retningslinjene i utlysningen
 • Virksomheter i kommunens egen regi (dvs. del av kommunen) eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor
 • Tapt varelager
 • Finanssektoren
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring e.l. (Tilskuddet skal tilbakebetales ved konkurs de kommende to måneder fra tildelingsdato)

Hva må oppgis i søknaden?

 • Foretakets navn, forretningsadresse og organisasjonsnummer
 • Dokumentasjon, attestert av regnskapsfører, på:
  • Omsetning desember 2021 og eventuelle økonomiske tap og/eller ekstrakostnader i forbindelse med covid-19 i desember 2021
  • Omsetning desember 2019 (For virksomheter etablert etter desember 2019 oppgis omsetning november 2021. Annet relevant sammenligningsgrunnlag med god begrunnelse vil bli vurdert.)
  • Årsregnskap for 2019 og 2020 og årsregnskap (endelig eller foreløpig) for 2021 der det klart fremgår når andre tildelte støtteordninger tilknyttet covid-19 er regnskapsført
 • Egenerklæring på all offentlig støtte mottatt i forbindelse med covid-19. I tillegg må en opplyse om hvor mye virksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte i 2020, 2021 og 2022. Støttebegrep gjelder per foretak. All støtte til foretaket og konsernet som virksomheten er del av, må oppgis.
 • Bedrifter med mer enn 50 ansatte og/eller årlig omsetning eller balanseregnskap på mer enn 10 millioner euro, må fylle ut egenerklæring på at de ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019. Skjema finnes i søknadsportalen.
 • Skatteattest av nyere dato

Søknad

Søknaden må sendes gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad innen 2. februar 2022.

Søke om støtte

Krav til mottakere av tilskudd

 • Vilkårene vil stå i tildelingsbrevet
 • Søkeren må akseptere vilkårene og signere akseptbrevet innen 7 dager
 • Kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden

Klage

Beslutning om støtte til den enkelte søker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til klageutvalget i Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad.