Kompensasjonsordning - koronapandemien

Kommunene er igjen tildelt midler for å avhjelpe situasjonen for næringslivet. Kr 260 000 lyses nå ut som frie midler til bedrifter i Froland som trenger særlig støtte og som har fått lite eller ingen nasjonale kompensasjonsmidler.

Prioriterte områder

Midlene rettes primært mot

  • Overnattings- og serveringsbransjen
  • Sports- og fritidsvirksomheter
  • Detaljhandel (Ikke dagligvarehandel)
  • Reisebyråer og -arrangører
  • Private kulturarrangører og -tilbydere (Omsetning 2019: Minimum kr 600 000)

Bedrifter i andre bransjer som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og som har hatt betydelig inntektsbortfall og/eller ekstrakostnader grunnet smitteverntiltak, kan også søke. Bedrifter som mottok tilskudd fra den kommunale kompensasjonsordningen tidligere i år, kan søke, men nye søkere vil bli prioritert.

Lag og foreninger kan ikke søke. Unntaket er frivillige organisasjoner med administrativt ansatte og omsetning i 2019 høyere enn kr 2,5 millioner.

Kriterier for tildeling

Virksomheten må ha foretaksadresse i Froland kommune. For selskap med foretaksadresse utenfor kommunen kan en søke på vegne av den lokale enheten dersom denne er registrert og driftes i Froland. En må fremlegge eget regnskap for enheten.

Bedrifter med underskudd i 2020 og/eller første halvår 2021 vil bli prioritert. Søker må dokumentere betydelige ekstrakostnader eller tap som følge av nedstenging eller smitteverntiltak. Kontospesifisert regnskap for 2019, 2020 og første halvår 2021 må sendes inn. Regnskapene må være bekreftet av regnskapsfører. I helt spesielle tilfeller gis tilskudd til bedrifter som startet opp i 2020.

For bedrifter med negativ egenkapital for 2019, 2020 og første halvår 2021 må det foreligge dokumentasjon på hvordan bedriften skal få positiv egenkapital. En får ikke støtte til å dekke kostnader eller tap som omfattes av andre kompensasjonsordninger.

Søknad og behandlingstid

Søknaden må sendes gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland innen 23. september 2021. Svar på søknad kommer og eventuell utbetaling av tilskudd skjer innen utgangen av oktober 2021.

Søke om støtte

Om bedriften de siste tre årene har mottatt offentlig støtte som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200 000 euro i løpet av de siste tre årene.

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring e.l. vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende to månedene fra tildelingsdatoen skal tilskuddet tilbakebetales.

Kontaktinfo

Saksbehandler
Tor Arne Johnsen

Mobil
977 40 339

E-post
raadfoer@gmail.com