Kompensasjonsordning - koronapandemien

Kommunene er tildelt midler for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til disponering av midlene. Det ble vedtatt at kr 210 861 disponeres mens kr 590 000 blir lyst ut som frie midler etter søknad.

Kriterier for tildeling

Virksomheten må ha foretaksadresse i Froland kommune. For selskap med foretaksadresse utenfor kommunen kan en søke på vegne av den lokale enheten dersom denne er registrert og driftes i Froland.

Bedrifter med underskudd i 2020 blir prioritert. Søker må dokumentere betydelige ekstrakostnader eller tap som følge av nedstenging eller smitteverntiltak, og dokumentasjonen må bekreftes av regnskapsfører eller revisor. I helt spesielle tilfeller gis tilskudd til bedrifter som startet opp i 2020.

Søknad og behandlingstid

Søknaden må sendes gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland innen 30. april 2021. Svar på søknad og eventuell utbetaling av tilskudd kan påregnes innen 20. mai 2021.

Søke om støtte

Om bedriften de siste tre årene har mottatt offentlig støtte som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200 000 euro i løpet av de siste tre årene.

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring e.l. vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende to måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Kontaktinfo

Saksbehandler
Tor Arne Johnsen

Mobil
977 40 339

E-post
raadfoer@gmail.com