Innføring av ekstraordinær båndtvang

Slik situasjonen er nå, vurderes det som nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang frem til ordinær båndtvang 1. april trer i kraft. Dersom forholdene tilsier det, skal den ekstraordinære båndtvangen oppheves før 1. april.

Det er noe forskjell på snømengdene innenfor kommunen. Saksbehandler har vurdert saken i samråd med representanter i viltnemnda. Med bakgrunn i lokalkunnskapen om snømengder og viltbestand vurderes det riktig å la forbudet gjelde for hele Froland kommune.

Vedtak

På delegert fullmakt med hjemmel i hundelovens § 6 fastsetter Froland kommune følgende forskrift:

§1 Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med mye snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Froland kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innegjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

§2 Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskrift. Forøvrig vises til § 10 i hundeloven.

§3 Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§4 Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder inntil ordinær båndtvang inntrer 1. april 2018. Froland kommune kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Fylkesmannen.

Trude Engesland

Skogbrukssjef