Gullknapp flyplass - ny vei

Planprogram med vurdering alternative traseer for ny vei til Arendal lufthavn Gullknapp. Planprogrammet skal også se på nye næringsarealer.
 
Planprogrammet er et verktøy som skal hjelpe til å avklare overordnede rammebetingelser og grep for det videre reguleringsplanarbeidet. Gjennom dette verktøyet er målet å avklare videre lokaliseringsvalg for trase og næringsarealer for detaljregulering.

Hvor

Ny adkomst til Gullknapp lufthavn. Alternative traseer som skal vurderes.


Klikk for stort bildegullknapp_traseer_kart

 

 

 

 

Hvorfor

Målet for planarbeidet er lage en ny forbedret adkomst til Gullknapp og legge til rette for fremtidige næringsarealer langs traseen.

Hvordan jobber vi 

Arbeidet med planprogram og vurderinger knyttet til dette gjøres i arbeidsgrupper satt sammen av ulike fag og fagpersoner

Trafikk

Michael Sørensen
Ann-Iren Trommestad
Hans Jomås 
Sigurd Ahlmann Jensen

Trafikksikkerhet

Hilde Aasheim
Ole Tom Ørnevik

Barn- og unge – Folkehelse

Tone Worren Kløcker

Vann, avløp og overvan

Knut Berg - Larsen
Asgeir Øybekk
Bjørge Johansen
Sigurd A Jensen

Næringsareal

Kåre Andersen
Ole Tom Tjuslia
Sigurd Ahlmann Jensen 

Biologisk mangfold

Giske Houge
Helene Thygesen
Barbro K. Olsen

Kulturmiljø og kulturminner

Nora Lillegaard
Barbro K. Olsen

Nærmiljø og friluftsliv

Gidske Houge
Barbro K. Olsen
Ole Tom Ørnevik 

Landskap

Kristin Fløystad
Barbro K. Olsen

Landbruk

Morten Foss
Trude Engesland
Sigurd Ahlmann Jensen

Når

Arbeidet startet opp med prosjektorganisering i 2016.

Fremdrift

Høst 2017 – Arbeid med forslag til alternative traseer
Vinter 2017 – 2018 – Forslag til planprogram med silingsrapport presenteres for politikere og grunneiere
Vinter 2017 – 2018 – Høring av forslag til planprogram med silingsrapport og åpent informasjonsmøte i høringsperioden
Vår 2018 – Eventuelle justering av planprogram etter høring 
Vår 2018 – Politisk fastsetting av planprogram og oppstart av detaljreguleringsarbeid.

Kontaktinfo

Froland kommune
Sigurd Ahlman Jensen
Prosjektmedarbeider

Arendal kommune
Barbro K. Olsen
Prosjektleder