Gang sykkelvei Dalen-Songe-Mjølhusmoen.

Melding om regulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8
Asplan Viak AS skal utarbeide forslag til detaljregulering for ny gang-/sykkelvei mellom Dalen og Mjølhusmoen(Rislandsveien), med bru over Songeleva. Oppdraget utføres på oppdrag for Froland kommune.

Hensikten med reguleringen er å etablere en trygg gang-/sykkelforbindelse  direkte mellom boligområdene syd for Osedalen til skolene og idrettsanleggene på Mjølhusmoen.

Vedlagte kartutsnitt viser meldingsområdet. En aktuell trase er eksisterende privat vei (Songe) fram til trafostasjonen. Men for å ha mulighet til å vurdere flere alternative traseer og kryssings­ punkter over Songeelva, omfatter meldingen hele Songejordet. Meldingsområdet  grenser til gjeldende reguleringer for Langåsen i sydøst og Bliksåsen i sydvest.

Songejordet inngår i dag som LNFR-område og trafostasjonen som energianlegg i området­ reguleringen for Sentrum fra 13.03.12. Området på nord for Songeelva inngår i reguleringsplan for Mjølhusmoen.

Ved regulering vil planområdet  bli tilpasset til tiltaket.

Merknader til meldingen om planarbeid, ev. med forslag til trase for en framtidig gang-/sykkel­ vei, sendes
Asplan Viak AS innen 13.04.18.
Merk brev eller e-post med «Gang-/sykkelvei Songe».

Merknader kan enten sendes i brev til: Asplan Viak AS Postboks 701 4808 Arendal
Eller i e-post til: arendal@asplanviak.no.

Plankart (PDF, 5 MB) over området