Fv.42 Blakstadheia-Blakstad

Tiltak for syklende og gående

Statens vegvesen skal i gang med å utarbeide en detaljreguleringsplan for fv. 42 Blakstadheia- Blakstad.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere et anlegg for syklende og gående som knytter seg til eksisterende løsninger i rundkjøringene på Blakstadheia og ved Blakstad bru.

Innspill til oppstart av planarbeid
Vi ber om innspill som kan være viktige for videre planarbeid sendes til Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller med e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no, innen 14.10.2019

Merk innspill med «Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad – tiltak for syklende og gående»

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) §12-8. Reguleringsplanen blir utarbeidet i samsvar med PBL § 12-3.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd, jamfør § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Kontaktpersoner:
Statens vegvesen v/Siri Skagestein, siri.skagestein@vegvesen.no
Froland kommune v/Ole Tom Ørnevik, Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no