Detaljreguleringplan for Nidelva Panorama

Det kunngjøres herved at et område på ca 13 da tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens §
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven §
17-4.

Deler av området er regulert til boliger i reguleringsplan for Osedalen fra 1985, mens hoveddelen av
området er uregulert og betegnet som fremtidig boligområde i arealdel av kommuneplanen.
Avgrensningen av området er vist på vedlagte kartutsnitt. Eiendommene Torskar 11 og 13 er medtatt i
planområdet etter ønske fra Froland kommune for å stadfeste status som eksisterende
boligeiendommer.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på eiendommene 18/77
og 18/176, mest sannsynlig i form av 4 boligblokker med til sammen inntil 60 leiligheter. Planområdet
vil få adkomst fra nord fra Frolandsveien.

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom på telefon
48079999 eller e-post post@pollenbygg.no.
Eventuelle merknader sendes innen 15. mai 2018 til:

Pollen Bygg & Eiendom
Kirkebakken 13
4836 Arendal
eller elektronisk til post@pollenbygg.no