Detaljregulering for nye Froland sykehjem

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Formålet med planleggingen
Formålet med planen er å hjemle utbygging av nytt sykehjem med tilhørende fasiliteter som parkering for ansatte og besøkende og tilhørende uteområder. Reguleringsformålet vil være offentlig tjenesteyting – helse/omsorg.

Planområdet
Planområdet ligger på Neset mellom Nidelvvegen og Nesbakken rett nord for Froland sykehjem. Området er på ~13,5 daa, og omfatter hele, eller deler av eiendommene gnr./bnr. 18/108,114,147,164,165, 222, 370, 371 og 372, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Deler av fv 3726 Nidelvvegen, og deler av den kommunale veien Nesbakken er også tatt med innenfor planområdet. Hovedadkomst til nytt sykehjem er planlagt fra Nidelvvegen. Byggegrense til Nidelvvegen kan bli utfordret.

Planstatus
På kommuneplanens arealdel er en mindre del av planområdet avsatt til tjenesteyting, mens resterende areal, som er boligtomter i dag, er avsatt til boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er dermed i hovedsak ikke i samsvar med overordnet plan.
Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Neset fra 1993. Formålene i denne flatereguleringsplanen tilsvarer formålene i kommuneplanens arealdel.
Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning, da administrasjonen legger til grunn at tiltaket ikke er av vesentlig virkning for samfunn eller miljø.

Tiltakshaver
Forslagsstiller er Froland  kommune v/drift og eiendom. Stærk & Co as er ansvarlig  for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 04.12.2020 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post:  lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Lisbet Rake Zeiffert, tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på  www.staerk.no og på Froland bibliotek. Her finnes også planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte avholdt 23.10.20 med Froland kommune.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Kunngjøringskart - datert 06.11.20 (PDF, 282 kB)