Publisert 07.05.2020

Formannskapet i Froland vedtok i møte av 21.04.2020, sak PS 20/18 å varsel oppstart av Froland kommunes klima- og miljøplan med vedlagt forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Froland kommune ber om innspill til kommunens klima- og miljøplan.

Eventuelle innspill og merknader på forslaget til planprogram må sendes skriftlig til Froland kommune, Teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 24.06.2020.

 

Publisert 05.03.2020

Froland kommunestyre skal for perioden 2021-2024 oppnevne meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Etter domstolloven § 67 kan allmennheten foreslå kandidater. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges, finnes i domstolloven §§ 70-72.

Forslag må inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, e-postadresse, stilling og yrke. Forslag sendes innen 1. april på e-post til post@froland.kommune.no eller som brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland.

Her kan du se Domstoladministrasjonens film som forklarer hva det vil si å være meddommer:

Du finner mer informasjon på Domstoladministrasjonens nettside.

Publisert 24.02.2020

Melding om plan lagt ut til offentlig høring – Grønnstruktur- og turstiplan

Kommunestyret i Froland vedtok i møte 13.02.2020, sak PS 20/4 å legge forslag til grønnstruktur- og turstiplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut på Biblioteket i Froland, og på kommunehuset i Osedalen fra 26.02.2020 til 08.04.2020. 

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 08.04.2020.

 

Publisert 25.10.2019

Froland kommunestyre har i møte den 17.10.2019 sak PS 19/52 vedtatt revidert slamtømmeforskrift jmf. Forvaltningslovens § 23. Revidert slamtømmeforskrift trer i kraft fra 01.01.2020.

Vedtaket kan påklages jmf. Forvaltningslovens § 28.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 20.11.2019

 

Publisert 11.10.2019

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 meddeles herved at kommunestyret i Froland kommune i møte den 26.09.2019 i sak PS 19/47 har vedtatt kommuneplanens arealdel for Froland kommune med tilhørende planbestemmelser.

Vedtaket betyr at kommuneplanens arealdel m/bestemmelser er endelig.

 

Publisert 19.09.2019

Tiltak for syklende og gående

Statens vegvesen skal i gang med å utarbeide en detaljreguleringsplan for fv. 42 Blakstadheia- Blakstad.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere et anlegg for syklende og gående som knytter seg til eksisterende løsninger i rundkjøringene på Blakstadheia og ved Blakstad bru.

Innspill til oppstart av planarbeid
Vi ber om innspill som kan være viktige for videre planarbeid sendes til Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller med e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no, innen 14.10.2019

Merk innspill med «Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad – tiltak for syklende og gående»

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) §12-8. Reguleringsplanen blir utarbeidet i samsvar med PBL § 12-3.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd, jamfør § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Kontaktpersoner:
Statens vegvesen v/Siri Skagestein, siri.skagestein@vegvesen.no
Froland kommune v/Ole Tom Ørnevik, Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no
 

Publisert 29.05.2019

Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Froland

De er bearbeidet innspill fra kommunene om mulige utbyggingsprosjekter for bredbånd med støtte i 2019.
Disse ble kunngjort av Aust-Agder fylkeskommune 16.05. Det er sendt forespørsler til Telenor Norge, Afiber, Altifiber, Telia/Get og Breiband AS om utbyggingsplaner.

Opplysninger er også lagt ut på fylkeskommunene sine hjemmesider:
Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Agder: https://www.austagderfk.no/bredbandsutbygging2019

Vi understrekes at dette er områder som blir vurdert, men at det ikke er tatt stilling til om det vil blir gitt tilskudd.
For Frolands del er det snakk om disse områdene: Mjåvatn, Hynnekleiv og Mykland sentrum/omegn (PDF, 724 kB)

Publisert 09.05.2019

Kommunestyret i Froland vedtok i møte 02.05.2019, sak PS 19/15, å legge forslaget til revidert slamtømmeforskrift ut til offentlig ettersyn.

Publisert 14.02.2019

Bredbåndsprosjekt i Froland som har fått statlig tilskudd 2018

Geografisk område

Husstander som vil få tilbud

Tilskudd fra staten

Lyngrothveien

24

250 000,00

Prosjektet er nå i anskaffelsesprosess, og det er forventet inngåelse av avtale i løpet av 1-2 måneder.

Publisert 11.02.2019

I tidsrommet 26.10-20.11.2016 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utvidelse av Froland kirkegård.

På forhånd var detregistrert bosetningsspor fra jernalder i form av stolpehull og kokegroper.
Ved avdekking viste det seg også å være rester av en gravhaug med fotgrøft bevart. Gravhaugen har omfattet minst 3 separate gravleggelser i perioden yngre romertid- vikingtid. Kloss inntil fotgrøften ble det definert et lite, rektangulært hus, datert til slutten av vikingtid/tidlig middelalder.

I tillegg ble det avdekket et stort antall stolpehull og andre anleggspor på
feltet. Plassering og dateringer viser at enkelte av stolpehullene kan skrive seg fra et
langhus fra yngre romertid/folkevandringstid.