Publisert 21.08.2019

Vi ønsker tilbud på innleie av traktor/hjullaster og utstyr til snøbrøyting og snørydding av kommunale veger og plasser.

Ledige roder

Brøyteroder
Rode Sted
Rode 13 Askeland - Lauvland m/kryss og snuplass
  Askeland - Heldalsmo
   
Rode 17 Ovelandsheia boligfelt
  Bliksåsen
  Osetoppen
  Dalen boligsameie

Anbudet gjelder i tidsrommet 1. november 2019 - 30. april 2020 med opsjon på 1+1 år.

Anbudsfristen utløper mandag 30.09.2019 kl. 12:00.

Anbudsdokumenter fås ved henvendelse på e-post til anne.gunn.t.mesel@froland.kommune.no. Ønsker du dokumentene i papirformat, kan disse hentes i resepsjonen på kommunehuset.

Publisert 29.05.2019

Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Froland

De er bearbeidet innspill fra kommunene om mulige utbyggingsprosjekter for bredbånd med støtte i 2019.
Disse ble kunngjort av Aust-Agder fylkeskommune 16.05. Det er sendt forespørsler til Telenor Norge, Afiber, Altifiber, Telia/Get og Breiband AS om utbyggingsplaner.

Opplysninger er også lagt ut på fylkeskommunene sine hjemmesider:
Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Agder: https://www.austagderfk.no/bredbandsutbygging2019

Vi understrekes at dette er områder som blir vurdert, men at det ikke er tatt stilling til om det vil blir gitt tilskudd.
For Frolands del er det snakk om disse områdene: Mjåvatn, Hynnekleiv og Mykland sentrum/omegn (PDF, 724 kB)

Publisert 09.05.2019

Kommunestyret i Froland vedtok i møte 02.05.2019, sak PS 19/15, å legge forslaget til revidert slamtømmeforskrift ut til offentlig ettersyn.

Publisert 14.02.2019

Bredbåndsprosjekt i Froland som har fått statlig tilskudd 2018

Geografisk område

Husstander som vil få tilbud

Tilskudd fra staten

Lyngrothveien

24

250 000,00

Prosjektet er nå i anskaffelsesprosess, og det er forventet inngåelse av avtale i løpet av 1-2 måneder.

Publisert 11.02.2019

I tidsrommet 26.10-20.11.2016 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utvidelse av Froland kirkegård.

På forhånd var detregistrert bosetningsspor fra jernalder i form av stolpehull og kokegroper.
Ved avdekking viste det seg også å være rester av en gravhaug med fotgrøft bevart. Gravhaugen har omfattet minst 3 separate gravleggelser i perioden yngre romertid- vikingtid. Kloss inntil fotgrøften ble det definert et lite, rektangulært hus, datert til slutten av vikingtid/tidlig middelalder.

I tillegg ble det avdekket et stort antall stolpehull og andre anleggspor på
feltet. Plassering og dateringer viser at enkelte av stolpehullene kan skrive seg fra et
langhus fra yngre romertid/folkevandringstid.

 

Publisert 19.12.2018

Forslag til arealdelen av kommuneplanen for Froland kommune - ny offentlig ettersyn - Høringsfrist

Kommunestyret vedtok i møte 15.11.2018, sak PS 18/75 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 22.11.2018 ut til offentlig ettersyn. Teknisk Virksomhet har foretatt nye tekniske endringer og sender planforslaget ut på ny offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Frolandssenteret og i Rådhuset i Osedalen fra 20.02.2019 til 03.04.2019.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune Teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 03.04.2019.

 

Publisert 27.11.2018

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn. Ønsker du å uttale deg, må tilbakemeldingen din sendes kommunen på e-post innen 11.desember.

Publisert 02.09.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 2 ledd meddeles herved at Froland kommunes formannskap i møte den 21.08.2018 sak PS 18/27 har vedtatt planendring av overnevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 30.08.2018.

Vedtaket betyr at reguleringsendringen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 13.04.2018

Det kunngjøres herved at et område på ca 13 da tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens §
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven §
17-4.

Publisert 11.04.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunes formannskap i
møte den 03.04.2018 sak PS18/11 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.