Publisert 24.09.2021

Det er nå åpnet for digital bestilling av fiber i områdene Nedre Blakstad, Messel, Rise.
For bestilling – gå inn på https://bestillfiber.no

Publisert 01.09.2021

Langs fv. 42 i Blakstadkleiva skal Agder fylkes- kommune bygge gang- og sykkelveg.
Vegen blir stengt fra 1. september til desember.

Det vil bli skiltet omkjøring for trafikk på fv. 407 og fv. 408 via Rykene. For myke trafikanter vil gang- og sykkelvei bli tydelig skiltet fra Blakstadheia til Blakstad bru.

Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia. Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes. For mer info, se akt.no

For mer informasjon: agderfk.no/trafikk

Publisert 10.06.2021

Det er nå åpnet for digital bestilling av fiber i områdene Ustad, Mjølhusmoen, Stimoen, Tveitdal og Risland.
For bestilling - Gå inn på Fiber.telenor.no

Publisert 12.04.2021

På vegne av Froland stein- og hellebrudd AS starter Rambøll AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Øynaheia massetak jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Planområdet ligger langs Skiftenesveien (fv3606) i Froland kommune, like nord for Snøløsvannet. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter deler av eiendommen gnr.102, bnr. 1 i Froland kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere eksisterende masseuttak i samsvar med driftskonsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til massetak

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning ihht konsekvensutredningsforskriften § 8

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til: Rambøll Arendal, Kystveien 2, 4841 Arendal eller på mail til simon.ludvigsen@ramboll.no innen 14.05.2021.

Fylkesmannens (Statsforvalters) sjekkliste for reguleringsplaner (PDF, 230 kB)
Oppstartsvarsel - varslingsbrev (PDF, 365 kB)

Publisert 22.02.2021

I forbindelse med arbeidet i det politiske oppnevnte Nidarhall-utvalget ønsker vi å vite hvor mange lag og foreninger som er interessert i ta i bruk Nidarhall til sine aktiviteter. Vi trenger også informasjon om behovene dere har slik at vi lettere kan tilrettelegge for at flest mulig kan bruke bygget aktivt. Ta utgangspunkt i aktivitetsnivået i et normalår (ikke under korona) når dere svarer. Mange takk for deres tilbakemeldinger! Svarfrist er 1. mars.

Gå til kartleggingsskjema

Publisert 03.12.2020

Virksomhetsplan Omsorg 2021-2025 og plan for Leve hele livet er nå ute til høring. Kommunestyret skal behandle saken 11. februar.

Har du innspill til planene, send e-post innen 26. januar til marianne.roed@froland.kommune.no.

Virksomhetsplan Omsorg 2021-2025 (PDF, 3 MB)

Plan for Leve hele livet (PDF, 2 MB)

Publisert 09.11.2020

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Formålet med planleggingen
Formålet med planen er å hjemle utbygging av nytt sykehjem med tilhørende fasiliteter som parkering for ansatte og besøkende og tilhørende uteområder. Reguleringsformålet vil være offentlig tjenesteyting – helse/omsorg.

Planområdet
Planområdet ligger på Neset mellom Nidelvvegen og Nesbakken rett nord for Froland sykehjem. Området er på ~13,5 daa, og omfatter hele, eller deler av eiendommene gnr./bnr. 18/108,114,147,164,165, 222, 370, 371 og 372, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Deler av fv 3726 Nidelvvegen, og deler av den kommunale veien Nesbakken er også tatt med innenfor planområdet. Hovedadkomst til nytt sykehjem er planlagt fra Nidelvvegen. Byggegrense til Nidelvvegen kan bli utfordret.

Planstatus
På kommuneplanens arealdel er en mindre del av planområdet avsatt til tjenesteyting, mens resterende areal, som er boligtomter i dag, er avsatt til boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er dermed i hovedsak ikke i samsvar med overordnet plan.
Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Neset fra 1993. Formålene i denne flatereguleringsplanen tilsvarer formålene i kommuneplanens arealdel.
Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning, da administrasjonen legger til grunn at tiltaket ikke er av vesentlig virkning for samfunn eller miljø.

Tiltakshaver
Forslagsstiller er Froland  kommune v/drift og eiendom. Stærk & Co as er ansvarlig  for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 04.12.2020 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post:  lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Lisbet Rake Zeiffert, tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på  www.staerk.no og på Froland bibliotek. Her finnes også planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte avholdt 23.10.20 med Froland kommune.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Kunngjøringskart - datert 06.11.20 (PDF, 282 kB)

Publisert 17.09.2020

Melding om vedtatt plan – Detaljregulering for Blakstadheia – Blakstad bru, Gang- og sykkelveg I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunestyre i møte den 10.09.2020 sak PS20/87 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 14.10.2020. Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring. Det vises til Froland kommunes hjemmeside for saksfremlegg, plankart og bestemmelser

Arealplankart (PDF, 2 MB)
Geoteknisk rapport (PDF, 8 MB)
Ingeniørgeologi - rapport (PDF, 14 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 104 kB)
Saksfremstilling og vedtak (PDF, 435 kB)
Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 376 kB)