Publisert 29.11.2022

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023-2026. Kommunestyret skal behandle saken 15. desember. Har du innspill, kan du innen 14. desember sende e-post til post@froland.kommune.no.

Formannskapets innstilling (PDF, 218 kB)

Saksdokumenter:
Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026 (PDF, 3 MB)
Prisliste 2023 (PDF, 708 kB)
Budsjett kontrollarbeidet 2023 (PDF, 404 kB)

Publisert 20.10.2022

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt på høring 16.06.22. Her finner du alle høringsinnspillene.

Publisert 21.09.2022

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles om igangsettelse av privat detaljregulering for
eiendommene innenfor planavgrensning som vist på kart.
Det meldes samtidig om forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4.

Formål er å tilrettelegge for boligbygging i henhold til kommuneplanen 2018-2030. innenfor område
avsatt til boligformål. Planen grense mot Blakstadheia boligområde i sør med planid. 114 R1. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa. Det er regnet med ca. 30-35 stk boliger. Her inngår regulering langs del av kommunal veg – Heståskjerret- med gang- og sykkelvei samt utvidelse av del av Stemmen for atkomst til tiltaksområdet. Her tilrettelegges også for fortau langs del av Bøylestadveien fra rundkjøring til stasjon ved Ålborg.

Planen vil bli fremmet som en detaljregulering med veier, infrastruktur, lekeplasser,
vegetasjonssoner, hensynsoner mv. Planen er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav til konsekvensutredning i hht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle innspill/spørsmål til planarbeidet kan rettes til Siv.Ark Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar
Myraker. Telefon: 918 67 155 E-post: emy@myraker.no

Synspunkter eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes pr. brev til Siv.Ark
Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar Myraker Teknologiveien 9, 4846 Arendal. eller på e-post til emy@myraker.no

Kopi sendes til: Froland kommune postmottak@froland.kommune.no

Frist for tilbakemeldinger: 05.11.2022

Vedlegg
1_Lokaliseringskart_Planavgrensing_A2_1000 (PDF, 2 MB)
2_a__Referat_Oppstartmøte (PDF, 792 kB)
2_b_Tilleggsnotat_Oppstartsmøte (PDF, 269 kB)
3_Sjekkliste_ROS (PDF, 988 kB)

Publisert 22.06.2022

Forslag til kommuneplanens arealdel 2021-2033 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen10. 09.2022.

Trykk på overskriften for å se vedleggene.

 

 

Publisert 18.05.2022

Natt til fredag 20. mai starter arbeidene med utbedring av ras mellom fv. 42 Blakstadkleiva og Arendalsbanen. Arbeidet vil foregå på nattestid og ta omlag tre uker. Deler av arbeidene må utføres fra jernbanelinjen.

Publisert 14.01.2022

Kulturminneplan 2021-2025 er nå ute til høring.

Har du innspill til planen, send e-post til ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 15. mars.

Kontakt kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia på tlf. 928 24 882 om du har spørsmål.

Kulturminneplan 2021-2025 (PDF, 8 MB)

Kulturminneplan 2021-2025 - vedlegg (PDF, 5 MB)

Publisert 29.11.2021

Froland kommune ønsker å skille ut og selge to tomter på gnr/bnr: 2/118 ved Stemmen.

Kart over det aktuelle område (PDF, 4 MB)
Eventuelle spørsmål kan rettes til Froland kommune på post@froland.kommune.no.

Høringsfrist: 14.12.2021

Publisert 27.09.2021

Kommuneplanens arealdel for Froland
– Melding om planarbeid – åpner for innspill

Froland kommune skal i gang med planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel.
Det åpnes for å komme med innspill og forslag til endringer til foreslått planprogram.

Froland kommune Klimaplan – offentlig ettersyn
Forslag til kommunens klimaplan ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøte av 23.09.2021.

Forslag, innspill og høringsuttalelser til både kommuneplanens planprogram og til forslaget til klimaplan sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 10.11.2021.

Froland kommuneplan - arealdelen - forslag til planprogram (PDF, 236 kB)
Planprogram (PDF, 4 MB)

SAKSFRAMLEGG- Forslag til kommunedelplanen for Klima Froland kommune - ut til offentlig ettersyn (PDF, 229 kB)
Kommunedelplan klima 16.09.21 (PDF, 11 MB)
Befolkningsvekst og reduksjon i klimagasser i ulike sektorer (PDF, 704 kB)
Handlingsplan klima (PDF, 374 kB)