Publisert 10.01.2023
Flyalarm

To ganger i året tester Sivilforsvaret varslingsanleggene over hele landet for å sjekke at de virker. Første gang i 2023 er i morgen, onsdag 11. januar kl. 12:00.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. I Norge har vi 1250 flyalarmer som skal varsle ved akutt fare. Signalene kan høres av om lag halvparten av befolkningen.

Info på ukrainsk (PDF, 89 kB)
 

Publisert 16.12.2022

Kommunestyret i Froland har bestemt at kommunedirektøren skal forberede en sak om lekser i skolene i Froland.

I den anledning har skolesjefen laget et kunnskapsgrunnlag/informasjonshefte om lekser i skolene. Denne inneholder hele artikler eller har lenker til artikler og rapporter. Dette gjelder:

  • Utdanningsdirektoratets gjennomgang av ulik lekseforskning
  • Artikler fra Utdanningsforskning.no og NRK
  • Forskningsbaserte artikler fra Universitetet i Stavanger
  • Rapporter fra skoler som har utprøvd leksefri skole: Trondheim kommune – En rapport (NTNU) om prosjektet Lekser i skolene i Trondheim:
  • Horten kommune: «Evaluering av prosjektet «Leksefritt Lillås». Egenevaluering utført av Lillås skole.

For å få gi et godt grunnlag til politikerne som skal behandle saken, bes det om at høringsinstansene behandler saken og sender sine høringsuttalelser på e-post til skolesjef hallgeir.berge@froland.kommune.no innen 24.02.23.

For å belyse saken ytterligere vil skolesjefen forsøke å få personer fra skoler som har utprøvd leksefri skole og leksebevisste skoler til Froland for å fortelle om sine erfaringer. Informasjon om dette vil bli sendt ut.   

Utredning om lekser i skolen (PDF, 2 MB)

Hallgeir Berge

Virksomhetsleder/skolesjef

Publisert 13.12.2022
Menn søkes til jobber innen helse

Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprogram der arbeidssøkende menn i alderen 25-55+ tilbys et komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev. Nitten kommuner i Agder er klare til å lære opp fremtidens helsefagarbeidere.

Den 17. januar kl. 12:00-13:30 blir det et uforpliktende informasjonsmøte i Arendal. Meld deg på via NAVs kurskalender innen 16. januar kl. 16:00, eller kontakt din veileder på ditt lokale NAV-kontor.
 

 

Publisert 13.12.2022

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Froland kommune
Søker: Frolandsabbor AS
Søknaden gjelder: Etablering av landbasert akvakultur av abbor.
Lokalitet: Rosævatn
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 58º34,52` Ø 08º28,37`
Utslippspukt: N 58º34,60` Ø 08º28,37`
Inntakspunkt: N 58º34,57` Ø 08º28,44`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
til post@froland.kommune.no

D
ybdemålinger (PDF, 701 kB)
Internkontrollsystem (PDF, 2 MB)
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg (PDF, 637 kB)
Beredskapsplan (PDF, 599 kB)
BYGG_Anlegg (PDF, 333 kB)
Kart I (PDF, 443 kB)
Kart II (PDF, 158 kB)
NVE (PDF, 962 kB)s vurdering av vannuttak 
Søknad (PDF, 519 kB)

Publisert 29.11.2022

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023-2026. Kommunestyret skal behandle saken 15. desember. Har du innspill, kan du innen 14. desember sende e-post til post@froland.kommune.no.

Formannskapets innstilling (PDF, 218 kB)

Saksdokumenter:
Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026 (PDF, 3 MB)
Prisliste 2023 (PDF, 708 kB)
Budsjett kontrollarbeidet 2023 (PDF, 404 kB)

Publisert 20.10.2022

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt på høring 16.06.22. Her finner du alle høringsinnspillene.

Publisert 21.09.2022

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles om igangsettelse av privat detaljregulering for
eiendommene innenfor planavgrensning som vist på kart.
Det meldes samtidig om forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4.

Formål er å tilrettelegge for boligbygging i henhold til kommuneplanen 2018-2030. innenfor område
avsatt til boligformål. Planen grense mot Blakstadheia boligområde i sør med planid. 114 R1. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa. Det er regnet med ca. 30-35 stk boliger. Her inngår regulering langs del av kommunal veg – Heståskjerret- med gang- og sykkelvei samt utvidelse av del av Stemmen for atkomst til tiltaksområdet. Her tilrettelegges også for fortau langs del av Bøylestadveien fra rundkjøring til stasjon ved Ålborg.

Planen vil bli fremmet som en detaljregulering med veier, infrastruktur, lekeplasser,
vegetasjonssoner, hensynsoner mv. Planen er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav til konsekvensutredning i hht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle innspill/spørsmål til planarbeidet kan rettes til Siv.Ark Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar
Myraker. Telefon: 918 67 155 E-post: emy@myraker.no

Synspunkter eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes pr. brev til Siv.Ark
Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar Myraker Teknologiveien 9, 4846 Arendal. eller på e-post til emy@myraker.no

Kopi sendes til: Froland kommune postmottak@froland.kommune.no

Frist for tilbakemeldinger: 05.11.2022

Vedlegg
1_Lokaliseringskart_Planavgrensing_A2_1000 (PDF, 2 MB)
2_a__Referat_Oppstartmøte (PDF, 792 kB)
2_b_Tilleggsnotat_Oppstartsmøte (PDF, 269 kB)
3_Sjekkliste_ROS (PDF, 988 kB)

Publisert 22.06.2022

Forslag til kommuneplanens arealdel 2021-2033 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen10. 09.2022.

Trykk på overskriften for å se vedleggene.