Publisert 14.01.2022

Kulturminneplan 2021-2025 er nå ute til høring.

Har du innspill til planen, send e-post til ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 15. mars.

Kontakt kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia på tlf. 928 24 882 om du har spørsmål.

Kulturminneplan 2021-2025 (PDF, 8 MB)

Kulturminneplan 2021-2025 - vedlegg (PDF, 5 MB)

Publisert 09.12.2021

Forholdene vurderes nå å være slik at båndtvangen kan oppheves fra og med 22. desember. Noen steder i kommunen er det fortsatt mye snø og vanskelige forhold for hjortedyr. Vi ber dere derfor passe ekstra godt på hundene, og ta hensyn til viltet.

Publisert 02.12.2021

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022-2025. Kommunestyret skal behandle saken 16. desember. Har du innspill, kan du innen 15. desember sende e-post til post@froland.kommune.no.

Formannskapets innstilling (PDF, 323 kB)

Budsjett 2022 og handlingsprogram 2022-2025 (PDF, 7 MB)

Publisert 29.11.2021

Froland kommune ønsker å skille ut og selge to tomter på gnr/bnr: 2/118 ved Stemmen.

Kart over det aktuelle område (PDF, 4 MB)
Eventuelle spørsmål kan rettes til Froland kommune på post@froland.kommune.no.

Høringsfrist: 14.12.2021

Publisert 27.09.2021

Kommuneplanens arealdel for Froland
– Melding om planarbeid – åpner for innspill

Froland kommune skal i gang med planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel.
Det åpnes for å komme med innspill og forslag til endringer til foreslått planprogram.

Froland kommune Klimaplan – offentlig ettersyn
Forslag til kommunens klimaplan ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøte av 23.09.2021.

Forslag, innspill og høringsuttalelser til både kommuneplanens planprogram og til forslaget til klimaplan sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 10.11.2021.

Froland kommuneplan - arealdelen - forslag til planprogram (PDF, 236 kB)
Planprogram (PDF, 4 MB)

SAKSFRAMLEGG- Forslag til kommunedelplanen for Klima Froland kommune - ut til offentlig ettersyn (PDF, 229 kB)
Kommunedelplan klima 16.09.21 (PDF, 11 MB)
Befolkningsvekst og reduksjon i klimagasser i ulike sektorer (PDF, 704 kB)
Handlingsplan klima (PDF, 374 kB)

Publisert 24.09.2021

Det er nå åpnet for digital bestilling av fiber i områdene Nedre Blakstad, Messel, Rise.
For bestilling – gå inn på https://bestillfiber.no

Publisert 03.09.2021

Kommunene er igjen tildelt midler for å avhjelpe situasjonen for næringslivet. Kr 260 000 lyses nå ut som frie midler til bedrifter i Froland som trenger særlig støtte og som har fått lite eller ingen nasjonale kompensasjonsmidler.

Publisert 01.09.2021

Langs fv. 42 i Blakstadkleiva skal Agder fylkes- kommune bygge gang- og sykkelveg.
Vegen blir stengt fra 1. september til desember.

Det vil bli skiltet omkjøring for trafikk på fv. 407 og fv. 408 via Rykene. For myke trafikanter vil gang- og sykkelvei bli tydelig skiltet fra Blakstadheia til Blakstad bru.

Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia. Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes. For mer info, se akt.no

For mer informasjon: agderfk.no/trafikk

Publisert 10.06.2021

Det er nå åpnet for digital bestilling av fiber i områdene Ustad, Mjølhusmoen, Stimoen, Tveitdal og Risland.
For bestilling - Gå inn på Fiber.telenor.no

Publisert 12.04.2021

På vegne av Froland stein- og hellebrudd AS starter Rambøll AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Øynaheia massetak jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Planområdet ligger langs Skiftenesveien (fv3606) i Froland kommune, like nord for Snøløsvannet. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter deler av eiendommen gnr.102, bnr. 1 i Froland kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere eksisterende masseuttak i samsvar med driftskonsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til massetak

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning ihht konsekvensutredningsforskriften § 8

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til: Rambøll Arendal, Kystveien 2, 4841 Arendal eller på mail til simon.ludvigsen@ramboll.no innen 14.05.2021.

Fylkesmannens (Statsforvalters) sjekkliste for reguleringsplaner (PDF, 230 kB)
Oppstartsvarsel - varslingsbrev (PDF, 365 kB)