Publisert 22.02.2021

I forbindelse med arbeidet i det politiske oppnevnte Nidarhall-utvalget ønsker vi å vite hvor mange lag og foreninger som er interessert i ta i bruk Nidarhall til sine aktiviteter. Vi trenger også informasjon om behovene dere har slik at vi lettere kan tilrettelegge for at flest mulig kan bruke bygget aktivt. Ta utgangspunkt i aktivitetsnivået i et normalår (ikke under korona) når dere svarer. Mange takk for deres tilbakemeldinger! Svarfrist er 1. mars.

Gå til kartleggingsskjema

Publisert 02.02.2021

Veien blir stengt for gjennomkjøring hverdager i perioden mandag 1. mars - fredag 5. mars kl. 09:00 - 14:00. Vegen stenges grunnet vegetasjonsrydding og omlegging av eksisterende veilys.

Omkjøring blir skiltet

 

Publisert 15.12.2020

Neset/Tresnesneset/Træsnesneset
Tresnes/Træsnes
Muserå/Museraa/Sleikbekk

I henhold til "Lov om stadnamn" er det startet opp navnesak for avklaring av skrivemåten for gårdsnavna Neset/Tresnesneset/Træsnesneset, Tresnes/Træsnes, Muserå/Museraa/Sleikbekk i Froland kommune.

Oppstartsbrev ser du her (PDF, 421 kB)

Evt. ,erknader til skrivemåten sendes Froland kommune, frolandsveien 995, 4820 Froland eller på e-post: post@froland.kommune.no innen 10.01.2012

 

Publisert 03.12.2020

Virksomhetsplan Omsorg 2021-2025 og plan for Leve hele livet er nå ute til høring. Kommunestyret skal behandle saken 11. februar.

Har du innspill til planene, send e-post innen 26. januar til marianne.roed@froland.kommune.no.

Virksomhetsplan Omsorg 2021-2025 (PDF, 3 MB)

Plan for Leve hele livet (PDF, 2 MB)

Publisert 09.11.2020

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Formålet med planleggingen
Formålet med planen er å hjemle utbygging av nytt sykehjem med tilhørende fasiliteter som parkering for ansatte og besøkende og tilhørende uteområder. Reguleringsformålet vil være offentlig tjenesteyting – helse/omsorg.

Planområdet
Planområdet ligger på Neset mellom Nidelvvegen og Nesbakken rett nord for Froland sykehjem. Området er på ~13,5 daa, og omfatter hele, eller deler av eiendommene gnr./bnr. 18/108,114,147,164,165, 222, 370, 371 og 372, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Deler av fv 3726 Nidelvvegen, og deler av den kommunale veien Nesbakken er også tatt med innenfor planområdet. Hovedadkomst til nytt sykehjem er planlagt fra Nidelvvegen. Byggegrense til Nidelvvegen kan bli utfordret.

Planstatus
På kommuneplanens arealdel er en mindre del av planområdet avsatt til tjenesteyting, mens resterende areal, som er boligtomter i dag, er avsatt til boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er dermed i hovedsak ikke i samsvar med overordnet plan.
Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Neset fra 1993. Formålene i denne flatereguleringsplanen tilsvarer formålene i kommuneplanens arealdel.
Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning, da administrasjonen legger til grunn at tiltaket ikke er av vesentlig virkning for samfunn eller miljø.

Tiltakshaver
Forslagsstiller er Froland  kommune v/drift og eiendom. Stærk & Co as er ansvarlig  for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 04.12.2020 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post:  lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Lisbet Rake Zeiffert, tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på  www.staerk.no og på Froland bibliotek. Her finnes også planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte avholdt 23.10.20 med Froland kommune.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Kunngjøringskart - datert 06.11.20 (PDF, 282 kB)

Publisert 17.09.2020

Melding om vedtatt plan – Detaljregulering for Blakstadheia – Blakstad bru, Gang- og sykkelveg I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunestyre i møte den 10.09.2020 sak PS20/87 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 14.10.2020. Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring. Det vises til Froland kommunes hjemmeside for saksfremlegg, plankart og bestemmelser

Arealplankart (PDF, 2 MB)
Geoteknisk rapport (PDF, 8 MB)
Ingeniørgeologi - rapport (PDF, 14 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 104 kB)
Saksfremstilling og vedtak (PDF, 435 kB)
Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 376 kB)

Publisert 16.06.2020

Melding om vedtatt plan - Grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune.

Kommunestyret i Froland vedtok i deres møte av 11.06.2020 i sak PS 20/61Grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune.

P.g.a. tekniske problemer har kommunen ikke fått rettet kartet og det vil bli gjort i ettertid. Det er følgende endringer:

  • Stien som følger opp til Blåfjell.
  • Gamle bygvegen omlegging av traseeen ved Yttertjenn

Vedtaket betyr at Grønnstruktur- og turstiplanen er endelig
Det vises til Froland kommunes hjemmeside for saksfremlegg, plankart og bestemmelser.

Grønnstruktur og turstiplan 2019 (PDF, 28 MB)
Kart (PDF, 7 MB)

Publisert 16.06.2020

Formannskapet vedtok i møte 11.06.2020, sak PS 20/63 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 12.06.2020 ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen/Agder fylkeskommune har i samarbeid med Froland kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 42 mellom Blakstadheia og Blakstad. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet og gi et bedre tilbud til gående og syklende i området.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Frolendingen den 18.09.19.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 26.06.20 til 07.08.20 på følgende steder:
• Froland bibliotek

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 07.08.20 sendes skriftlig til: post@froland.kommune.no eller
Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Merknader merkes «Reguleringsplanforslag Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad»

Det vil på grunn av koronasituasjonen ikke bli avholdt åpent møte. Men planleggingsleder i Agder fylkeskommune Siri Skagestein og saksbehandler i Froland kommune Ole Tom Ørnevik er tilgjengelige for spørsmål på e-post i uke 27.

Ønsker dere direkte kontakt kan vi treffes på telefon 29.6 og 30.6 mellom kl. 10.00-14.00 og 1.07 og 2.07 mellom kl. 12.00- 16.00.

siri.skagestein@agderfk.no, mobil 90721928
Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no, mobil 94504511