Publisert 17.09.2020

Melding om vedtatt plan – Detaljregulering for Blakstadheia – Blakstad bru, Gang- og sykkelveg I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunestyre i møte den 10.09.2020 sak PS20/87 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 14.10.2020. Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring. Det vises til Froland kommunes hjemmeside for saksfremlegg, plankart og bestemmelser

Arealplankart (PDF, 2 MB)
Geoteknisk rapport (PDF, 8 MB)
Ingeniørgeologi - rapport (PDF, 14 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 104 kB)
Saksfremstilling og vedtak (PDF, 435 kB)
Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 376 kB)

Publisert 19.08.2020

I sitt møte 18. august innstilte formannskapet skjønnsmedlemmer til tingretten. Formannskapets innstilling finner du i saksprotokollen nedenfor.

Har du innvendinger mot forslagene, kan du innen 4. september sende e-post til post@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland.

Skjønnsmedlemmer til Aust-Agder tingrett (PDF, 281 kB)

Publisert 14.07.2020

Etter forslag fra kommunene skal fylkestinget oppnevne skjønnsmedlemmer til tingretten. Skjønnsmedlemmer er en type sakkyndige meddommere. Tingretten ønsker skjønnsmedlemmer med følgende kompetanse:

  • Jordbruk og skogbruk
  • Taksering av fast eiendom
  • Bygningsfaglig innsikt
  • Kunnskap knyttet til entreprise

Forslag til kandidater sendes innen 10. august på e-post til post@froland.kommune.no eller som brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Forslag må inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, e-postadresse, stilling, yrke og kompetanse.

Publisert 16.06.2020

Melding om vedtatt plan - Grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune.

Kommunestyret i Froland vedtok i deres møte av 11.06.2020 i sak PS 20/61Grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune.

P.g.a. tekniske problemer har kommunen ikke fått rettet kartet og det vil bli gjort i ettertid. Det er følgende endringer:

  • Stien som følger opp til Blåfjell.
  • Gamle bygvegen omlegging av traseeen ved Yttertjenn

Vedtaket betyr at Grønnstruktur- og turstiplanen er endelig
Det vises til Froland kommunes hjemmeside for saksfremlegg, plankart og bestemmelser.

Grønnstruktur og turstiplan 2019 (PDF, 28 MB)
Kart (PDF, 7 MB)

Publisert 16.06.2020

Formannskapet vedtok i møte 11.06.2020, sak PS 20/63 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 12.06.2020 ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen/Agder fylkeskommune har i samarbeid med Froland kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 42 mellom Blakstadheia og Blakstad. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet og gi et bedre tilbud til gående og syklende i området.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Frolendingen den 18.09.19.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 26.06.20 til 07.08.20 på følgende steder:
• Froland bibliotek

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 07.08.20 sendes skriftlig til: post@froland.kommune.no eller
Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Merknader merkes «Reguleringsplanforslag Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad»

Det vil på grunn av koronasituasjonen ikke bli avholdt åpent møte. Men planleggingsleder i Agder fylkeskommune Siri Skagestein og saksbehandler i Froland kommune Ole Tom Ørnevik er tilgjengelige for spørsmål på e-post i uke 27.

Ønsker dere direkte kontakt kan vi treffes på telefon 29.6 og 30.6 mellom kl. 10.00-14.00 og 1.07 og 2.07 mellom kl. 12.00- 16.00.

siri.skagestein@agderfk.no, mobil 90721928
Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no, mobil 94504511 

Publisert 27.05.2020

I sitt møte 26. mai innstilte formannskapet meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Formannskapets innstilling finner du i de tre saksprotokollene nedenfor.

Har du innvendinger mot forslagene, kan du sende e-post til post@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Kommunestyret skal behandle saken 11. juni, og eventuelle innvendinger må være mottatt senest dagen før.

Valg av meddommere til Aust-Agder jordskifterett (PDF, 304 kB)

Valg av meddommere til Aust-Agder tingrett (PDF, 385 kB)

Valg av medlemmer til Agder lagmannsrett (PDF, 301 kB)

Publisert 12.05.2020

I henhold til plan- og bygningsloven offentliggjøres forslag til planstrategi for Froland kommune. Behandling i kommunestyret vil skje 11. juni 2020.

Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en skisse for hvilke planoppgaver kommunen akter å utføre i valgperioden.

Eventuelle merknader kan sendes til post@froland.kommune.no senest 27. mai.

Publisert 07.05.2020

Det skal fra tirsdag 05.05.2020 foregå vedlikeholdsarbeid på Sagstubrua, på grunn av sprutfare vil gangstien under brua periodevis være stengt i 2-3 uker.

 

Publisert 07.05.2020

Formannskapet i Froland vedtok i møte av 21.04.2020, sak PS 20/18 å varsel oppstart av Froland kommunes klima- og miljøplan med vedlagt forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Froland kommune ber om innspill til kommunens klima- og miljøplan.

Eventuelle innspill og merknader på forslaget til planprogram må sendes skriftlig til Froland kommune, Teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 24.06.2020.

 

Publisert 05.03.2020

Froland kommunestyre skal for perioden 2021-2024 oppnevne meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Etter domstolloven § 67 kan allmennheten foreslå kandidater. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges, finnes i domstolloven §§ 70-72.

Forslag må inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, e-postadresse, stilling og yrke. Forslag sendes innen 1. april på e-post til post@froland.kommune.no eller som brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland.

Her kan du se Domstoladministrasjonens film som forklarer hva det vil si å være meddommer:

Du finner mer informasjon på Domstoladministrasjonens nettside.