Publisert 10.06.2021

Det er nå åpnet for digital bestilling av fiber i områdene Ustad, Mjølhusmoen, Stimoen, Tveitdal og Risland.
For bestilling - Gå inn på Fiber.telenor.no

Publisert 14.05.2021

Høringsfrist er 30. juni 2021.

Publisert 30.04.2021

Det blir en litt annerledes 17. mai-feiring i Froland også i år. Her er programmet for nasjonaldagen:

Publisert 12.04.2021

På vegne av Froland stein- og hellebrudd AS starter Rambøll AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Øynaheia massetak jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Planområdet ligger langs Skiftenesveien (fv3606) i Froland kommune, like nord for Snøløsvannet. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter deler av eiendommen gnr.102, bnr. 1 i Froland kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere eksisterende masseuttak i samsvar med driftskonsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til massetak

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning ihht konsekvensutredningsforskriften § 8

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til: Rambøll Arendal, Kystveien 2, 4841 Arendal eller på mail til simon.ludvigsen@ramboll.no innen 14.05.2021.

Fylkesmannens (Statsforvalters) sjekkliste for reguleringsplaner (PDF, 230 kB)
Oppstartsvarsel - varslingsbrev (PDF, 365 kB)

Publisert 09.04.2021

Kommunene er tildelt midler for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til disponering av midlene. Det ble vedtatt at kr 210 861 disponeres mens kr 590 000 blir lyst ut som frie midler etter søknad.

Publisert 12.03.2021

Veien blir stengt for gjennomkjøring 16. mars kl. 09:00 - 14:00. 

Omkjøring blir skiltet

Publisert 22.02.2021

I forbindelse med arbeidet i det politiske oppnevnte Nidarhall-utvalget ønsker vi å vite hvor mange lag og foreninger som er interessert i ta i bruk Nidarhall til sine aktiviteter. Vi trenger også informasjon om behovene dere har slik at vi lettere kan tilrettelegge for at flest mulig kan bruke bygget aktivt. Ta utgangspunkt i aktivitetsnivået i et normalår (ikke under korona) når dere svarer. Mange takk for deres tilbakemeldinger! Svarfrist er 1. mars.

Gå til kartleggingsskjema

Publisert 15.12.2020

Neset/Tresnesneset/Træsnesneset
Tresnes/Træsnes
Muserå/Museraa/Sleikbekk

I henhold til "Lov om stadnamn" er det startet opp navnesak for avklaring av skrivemåten for gårdsnavna Neset/Tresnesneset/Træsnesneset, Tresnes/Træsnes, Muserå/Museraa/Sleikbekk i Froland kommune.

Oppstartsbrev ser du her (PDF, 421 kB)

Evt. ,erknader til skrivemåten sendes Froland kommune, frolandsveien 995, 4820 Froland eller på e-post: post@froland.kommune.no innen 10.01.2012