Publisert 13.03.2023

Foreløpig årsresultat for Froland kommune 2022 viser et regnskapsmessig overskudd på 16,6 millioner kroner. Netto driftsresultat før avsetninger er 18 millioner kroner, noe som er 2,88 % av totale inntekter. (Kommunens mål for en bærekraftig økonomi er 1 %.) Dette er en stor forbedring fra 2021 da netto driftsresultat ble 0,06 %. Med dette har kommunen nedbetalt tidligere års merforbruk, som er årsaken til ROBEK-status, og vi ber Statsforvalteren om å bli meldt ut av registeret.

Hovedårsaker til det positive resultatet:

  • God økonomistyring i alle virksomheter
  • Høyere skatteinngang for 2022 enn opprinnelig beregnet
  • Merkostnader relatert til covid-19 ble i hovedsak dekket
  • Kostnadsreduksjoner i driften
  • Merinntekter som følge av nyankomne flyktninger

Vi presiserer at regnskapsresultatet er foreløpig. Det vil kunne komme noen justeringer etter revisjon.

Publisert 13.12.2022

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Froland kommune
Søker: Frolandsabbor AS
Søknaden gjelder: Etablering av landbasert akvakultur av abbor.
Lokalitet: Rosævatn
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 58º34,52` Ø 08º28,37`
Utslippspukt: N 58º34,60` Ø 08º28,37`
Inntakspunkt: N 58º34,57` Ø 08º28,44`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
til post@froland.kommune.no

D
ybdemålinger (PDF, 701 kB)
Internkontrollsystem (PDF, 2 MB)
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg (PDF, 637 kB)
Beredskapsplan (PDF, 599 kB)
BYGG_Anlegg (PDF, 333 kB)
Kart I (PDF, 443 kB)
Kart II (PDF, 158 kB)
NVE (PDF, 962 kB)s vurdering av vannuttak 
Søknad (PDF, 519 kB)

Publisert 29.11.2022

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023-2026. Kommunestyret skal behandle saken 15. desember. Har du innspill, kan du innen 14. desember sende e-post til post@froland.kommune.no.

Formannskapets innstilling (PDF, 218 kB)

Saksdokumenter:
Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026 (PDF, 3 MB)
Prisliste 2023 (PDF, 708 kB)
Budsjett kontrollarbeidet 2023 (PDF, 404 kB)

Publisert 20.10.2022

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt på høring 16.06.22. Her finner du alle høringsinnspillene.

Publisert 21.09.2022

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles om igangsettelse av privat detaljregulering for
eiendommene innenfor planavgrensning som vist på kart.
Det meldes samtidig om forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4.

Formål er å tilrettelegge for boligbygging i henhold til kommuneplanen 2018-2030. innenfor område
avsatt til boligformål. Planen grense mot Blakstadheia boligområde i sør med planid. 114 R1. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa. Det er regnet med ca. 30-35 stk boliger. Her inngår regulering langs del av kommunal veg – Heståskjerret- med gang- og sykkelvei samt utvidelse av del av Stemmen for atkomst til tiltaksområdet. Her tilrettelegges også for fortau langs del av Bøylestadveien fra rundkjøring til stasjon ved Ålborg.

Planen vil bli fremmet som en detaljregulering med veier, infrastruktur, lekeplasser,
vegetasjonssoner, hensynsoner mv. Planen er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav til konsekvensutredning i hht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle innspill/spørsmål til planarbeidet kan rettes til Siv.Ark Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar
Myraker. Telefon: 918 67 155 E-post: emy@myraker.no

Synspunkter eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes pr. brev til Siv.Ark
Einar Myraker Mnal Npa AS v/Einar Myraker Teknologiveien 9, 4846 Arendal. eller på e-post til emy@myraker.no

Kopi sendes til: Froland kommune postmottak@froland.kommune.no

Frist for tilbakemeldinger: 05.11.2022

Vedlegg
1_Lokaliseringskart_Planavgrensing_A2_1000 (PDF, 2 MB)
2_a__Referat_Oppstartmøte (PDF, 792 kB)
2_b_Tilleggsnotat_Oppstartsmøte (PDF, 269 kB)
3_Sjekkliste_ROS (PDF, 988 kB)

Publisert 22.06.2022

Forslag til kommuneplanens arealdel 2021-2033 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen10. 09.2022.

Trykk på overskriften for å se vedleggene.

 

 

Publisert 18.05.2022

Natt til fredag 20. mai starter arbeidene med utbedring av ras mellom fv. 42 Blakstadkleiva og Arendalsbanen. Arbeidet vil foregå på nattestid og ta omlag tre uker. Deler av arbeidene må utføres fra jernbanelinjen.

Publisert 14.01.2022

Kulturminneplan 2021-2025 er nå ute til høring.

Har du innspill til planen, send e-post til ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 15. mars.

Kontakt kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia på tlf. 928 24 882 om du har spørsmål.

Kulturminneplan 2021-2025 (PDF, 8 MB)

Kulturminneplan 2021-2025 - vedlegg (PDF, 5 MB)