Publisert 27.05.2020

I sitt møte 26. mai innstilte formannskapet meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Formannskapets innstilling finner du i de tre saksprotokollene nedenfor.

Har du innvendinger mot forslagene, kan du sende e-post til post@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Kommunestyret skal behandle saken 11. juni, og eventuelle innvendinger må være mottatt senest dagen før.

Valg av meddommere til Aust-Agder jordskifterett (PDF, 304 kB)

Valg av meddommere til Aust-Agder tingrett (PDF, 385 kB)

Valg av medlemmer til Agder lagmannsrett (PDF, 301 kB)

Publisert 12.05.2020

I henhold til plan- og bygningsloven offentliggjøres forslag til planstrategi for Froland kommune. Behandling i kommunestyret vil skje 11. juni 2020.

Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en skisse for hvilke planoppgaver kommunen akter å utføre i valgperioden.

Eventuelle merknader kan sendes til post@froland.kommune.no senest 27. mai.

Publisert 07.05.2020

Det skal fra tirsdag 05.05.2020 foregå vedlikeholdsarbeid på Sagstubrua, på grunn av sprutfare vil gangstien under brua periodevis være stengt i 2-3 uker.

 

Publisert 07.05.2020

Formannskapet i Froland vedtok i møte av 21.04.2020, sak PS 20/18 å varsel oppstart av Froland kommunes klima- og miljøplan med vedlagt forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Froland kommune ber om innspill til kommunens klima- og miljøplan.

Eventuelle innspill og merknader på forslaget til planprogram må sendes skriftlig til Froland kommune, Teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 24.06.2020.

 

Publisert 05.03.2020

Froland kommunestyre skal for perioden 2021-2024 oppnevne meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Etter domstolloven § 67 kan allmennheten foreslå kandidater. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges, finnes i domstolloven §§ 70-72.

Forslag må inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, e-postadresse, stilling og yrke. Forslag sendes innen 1. april på e-post til post@froland.kommune.no eller som brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland.

Her kan du se Domstoladministrasjonens film som forklarer hva det vil si å være meddommer:

Du finner mer informasjon på Domstoladministrasjonens nettside.

Publisert 24.02.2020

Melding om plan lagt ut til offentlig høring – Grønnstruktur- og turstiplan

Kommunestyret i Froland vedtok i møte 13.02.2020, sak PS 20/4 å legge forslag til grønnstruktur- og turstiplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut på Biblioteket i Froland, og på kommunehuset i Osedalen fra 26.02.2020 til 08.04.2020. 

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 08.04.2020.

 

Publisert 20.11.2019

Froland kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Vi gjentar suksessen og tilbyr nytt kull fra 2020. Det arrangeres derfor informasjonsmøte:

Dato: 30. januar
Klokkeslett: 12.30 - 14.30
Sted: NAV Agder (Harebakken) Holtesvei 4, 4848 Arendal

På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. 12-14. februar vil det bli gjennomført intervjuer. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Om helserekrutten viser seg egnet og motivert for yrket, vil det etter ny silingsprosess tilbys sommerjobb. Etter evaluering av sommerjobb, vurderes helserekruttene om de endelig er videre med i utdanningsløpet frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra NAV og for påmelding til informasjonsmøtet.

Mer informasjon finner du her: www.mennihelse.no

Publisert 25.10.2019

Froland kommunestyre har i møte den 17.10.2019 sak PS 19/52 vedtatt revidert slamtømmeforskrift jmf. Forvaltningslovens § 23. Revidert slamtømmeforskrift trer i kraft fra 01.01.2020.

Vedtaket kan påklages jmf. Forvaltningslovens § 28.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 20.11.2019

 

Publisert 11.10.2019

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 meddeles herved at kommunestyret i Froland kommune i møte den 26.09.2019 i sak PS 19/47 har vedtatt kommuneplanens arealdel for Froland kommune med tilhørende planbestemmelser.

Vedtaket betyr at kommuneplanens arealdel m/bestemmelser er endelig.

 

Publisert 19.09.2019

Tiltak for syklende og gående

Statens vegvesen skal i gang med å utarbeide en detaljreguleringsplan for fv. 42 Blakstadheia- Blakstad.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere et anlegg for syklende og gående som knytter seg til eksisterende løsninger i rundkjøringene på Blakstadheia og ved Blakstad bru.

Innspill til oppstart av planarbeid
Vi ber om innspill som kan være viktige for videre planarbeid sendes til Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller med e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no, innen 14.10.2019

Merk innspill med «Fv. 42 Blakstadheia-Blakstad – tiltak for syklende og gående»

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) §12-8. Reguleringsplanen blir utarbeidet i samsvar med PBL § 12-3.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd, jamfør § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Kontaktpersoner:
Statens vegvesen v/Siri Skagestein, siri.skagestein@vegvesen.no
Froland kommune v/Ole Tom Ørnevik, Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no