Trygghets- og trivselsregler

 1. Medlemskontrakten kan ikke overdras til andre.
 2. Ved ankomst skal medlemmet uoppfordret registrere seg ved hjelp av medlemskortet. Medlemmet plikter øyeblikkelig å gi beskjed til Julie på telefon 992 23 160, ved mistet medlemskort, slik at ikke uvedkommende kommer inn i Treningssenteret.
 3. Det enkelte medlem er ansvarlig for å ikke slippe andre inn i treningssenteret med sitt medlemskort eller når de går inn eller ut. Dette fører til øyeblikkelig tapt medlemskort og 24 måneders utestengelse fra treningssenteret.
 4. Ved inngåelse av medlemskapsavtale med bindingstid 12 mnd; NB: Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uten avtalt begrunnelse. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder. Det har ikke tilbakevirkende kraft.
 5. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve kontraktens restbeløp innbetalt.
 6. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved endring av bosted, arbeids- eller studiested. Innbetalt medlemsavgift blir ikke refundert ved sykdom, men ved sykdomsperioder over fire sammenhengende uker kan man få treningsperioden tilgode ved utløpt kontraktstid. Sykdom må dokumenteres av lege. Det må dokumenteres så tidlig som mulig i sykdomsperioden da det ikke gis tilbakevirkende kraft.
 7. Medlemmet er selv ansvarlig for at hun/han er helsemessig skikket til å ta del i de ytelser treningssenteret tilbyr.
 8. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
 9. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
 10. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utestengelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.
 11. Rett til forandringer i opplegget på treningssenteret forbeholdes. Se oppslag i våre lokaler eller på vår nettside.
 12. På gruppetimene endres antall timer, tidspunkt og instruktører, se oppslag i treningslokalet eller på nettsiden til treningssenter. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller avslutte timer som står på timeplanen. Det gis ingen garanti for at den enkelte får plass på alle timer som han / hun ønsker å delta på.
 13. Av sikkerhetsmessige grunner har barn ikke lov til å oppholde seg i treningssenteret.
 14. For å kunne trene på treningssenteret må man fylle 15 år inneværende år, da kan man trene i følge med foreldre/foresatt. Man kan også trene alene, dersom en tar "Styrkelappen," et kurs holdt av treningssenteret som er obligatorisk for å kunne trene alene året man fyller 15 år. 
 15. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk.
 16. Av hygieniske grunner oppfordres det til å trene med handkle under trening, og all bruk av utesko er forbudt i treningslokalene. Vi oppfordrer også til at alle vasker av apparat og utstyr etter bruk. 
 17. Det tas forbehold om endringer i åpningstider i forbindelse med høytider, arrangementer, vedlikehold e.l.