Kontakt

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom, skade og lidelse, samt beskytte mot ytre helsetrusler.

I folkehelsearbeidet er det dessuten viktig å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg, sunn livsstil og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet, krever samspill mellom mange aktører; kommunen, andre offentlige aktører, innbyggerne, frivillige organisasjoner og andre. Sammen blir vi bedre!

Det er Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som legger føringene. Fylkeskommunen og kommunen sitter med det videre oppfølgningsansvaret. Froland kommune har en liten stillingsprosent som går under tittelen "Folkehelsekoordinator". Folkehelekoordinator har satt sammen en ressursgruppe, kalt "folkehelegruppa". Gruppa er sammensatt av personer fra ulike miljøer som har ekstra interesse for folkehelsen i kommunen.  

Vi ønsker ei bygd det er godt å vokse opp i, godt å leve livet sitt i, og godt å bli gammel i. Dette er et felles ansvar alle må dele!

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator
Tina Gundersen

Telefon
37 50 24 00

E-post
tina.gundersen@froland.kommune.no